Schrif­te­lijke vragen bestuurs­crisis FBE


Indiendatum: apr. 2021

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 41 Reglement van Orde

Gericht aan

Gedeputeerde Fokkinga

Inleidende toelichting

Onlangs hebben diverse media bericht over een reeds lang lopend bestuurlijk conflict binnen de Faunabeheereenheid Fryslan. Dit heeft er zelfs toe geleid dat de vertegenwoordiger van de agrarische sector wegens hooglopende meningsverschillen ontslagen is uit het bestuur en is er een bestuurlijke vacature. Hangende de invulling van deze bestuurlijke vacature, is het bestuur incompleet, waardoor er geen bestuursbesluiten genomen kunnen worden.

Over de invulling van deze vacature vindt overleg plaats met vertegenwoordigende organisaties vanuit de landbouw.

De FBE-Fryslân is een door de Provincie erkend samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers van agrariërs, jagers, terrein beherende organisaties, Het Friesch Grondbezit en het Kollektiven Beried Fryslân.

De FBE heeft als uitvoerder van het provinciale faunabeleid een maatschappelijk gezien zeer verantwoordelijke taak. In voorkomende gevallen wordt er over leven of dood beslist van dieren en diersoorten, die medebewoners van onze aarde zijn.

Samenstelling FBE

Art 3.12, lid 2 van de Wet Natuurbescherming zegt over de samenstelling van een FBE onder meer het volgende: …”In het bestuur van een faunabeheereenheid zijn in ieder geval de jachthouders uit het werkgebied van de faunabeheereenheid en maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren in de regio waartoe het werkgebied van de faunabeheereenheid behoort, vertegenwoordigd”….

Vragen

Over de bestuurlijke perikelen hebben wij de volgende vragen:

  1. Kunt u schetsen wat de achtergrond van het conflict is? Over welke kwesties is er verschil van inzicht tussen het bestuur en de vertegenwoordiger van de agrarische sector?
  2. Vanaf wanneer was GS op de hoogte van de spanningen in het bestuur van de FBE? Welke acties heeft u toen ondernomen?
    Kunt u een tijdslijn geven vanaf het moment dat de situatie bij u bekend was, welke handelingen en correspondentie er zijn geweest tussen GS en de betrokken partijen, daaropvolgend welke actie er vanuit GS is ondernomen om de situatie te de-escaleren?
  1. Kunt u vervolgens PS meer inzicht geven, door de verslagen van de bestuursvergaderingen beschikbaar te stellen, vanaf het moment van intreding van de vertegenwoordiger van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond tot heden.

Zoals in de Inleiding is geschetst, gaat artikel 3.12, lid 2 over de samenstelling van de Faunabeheereenheid. Het bestuur van de Friese FBE bestaat uit vertegenwoordigers van de landbouw, de jagers, het Friesch particulier grondbezit, het Kollektieven beried en de Terrein beherende organisaties. In een aantal andere provincies (Flevoland, Utrecht, Gelderland, Groningen, Noord Brabant, Zuid Holland en Limburg) is de Dierenbescherming vertegenwoordigd in het bestuur van de FBE, zodat er ook aandacht kan zijn voor diervriendelijkere alternatieven die ingezet kunnen worden bij overlast in plaats van het doden van dieren. In het bestuur van de FBE Groningen is daarnaast ook een plek ingeruimd voor de Provinciale Milieufederatie.

  1. Kunt u, gelet op het bovenstaande, reflecteren op de huidige samenstelling van organisaties binnen het FBE, in hoeverre deze voldoende representatief is voor de belangenvertegenwoordiging van de relevante maatschappelijke organisaties?
  2. Wat zou volgens u een redelijke verhouding zijn voor het aantal vertegenwoordigers van de verschillende organisaties? Bent u met ons van mening dat in het Friese bestuur van de FBE de maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van in het wild levende dieren ondervertegenwoordigd zijn ten opzichte van bijvoorbeeld de agrarische sector (2 vertegenwoordigers via de landbouworganisaties en het Kollektieven Beried)? Zo ja, wat gaat u daaraan doen? Zo nee, waarom niet?

Indieners

PvdD, Menno Brouwer

SP, Hanneke Goede

Jochem Knol, GrienLinks

Danny van der Weijde-Hoogstad, D66

Datum

30 april 2021