Schrif­te­lijke vragen FPLG


Indiendatum: 15 apr. 2024

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 42 Reglement van Orde

Gericht aan

GS

Inleidende toelichting

Naar aanleiding van de commissie van 11 april jl. over het FPLG hebben wij de volgende vragen. Graag ontvangen we daar een reactie op, uiterlijk twee dagen vóór de PS-vergadering van 24 april a.s.

Vragen

  1. Welke onderdelen van het huidige concept-FPLG vallen niet onder de wettelijke taken? Indien u dit niet kunt beantwoorden op basis van het huidige concept, vragen we u deze vraag te beantwoorden op basis van het concept-programma van 27 juni 2023.
  2. Welke onderdelen van het huidige concept-FPLG vallen wel onder de wettelijke taken? Onder welke wetsbepalingen vallen deze onderdelen? Indien u dit niet kunt beantwoorden op basis van het huidige concept, vragen we u deze vraag te beantwoorden op basis van het concept-programma van 27 juni 2023.

Graag in uw antwoorden op vraag 1 en 2 in ieder geval aandacht besteden aan de onderwerpen brede welvaart, veenweideprogramma, aanpak funderingsproblematiek, groenblauwe dooradering, bossenstrategie en grondfonds.

  1. Bent u van mening dat een vitale landbouwsector onder een wettelijke taak valt en zo ja, onder welke wetsbepaling valt dit?
  2. Kunt u voor de onderdelen genoemd bij vraag 1 aangeven welke gelden we daarvoor (zullen of willen) ontvangen vanuit het Rijk, ervan uitgaande dat we deze onderdelen ook in de toekomst uit blijven voeren?

Indiener(s)

PvdD, Menno Brouwer

SP, Hanneke Goede

Datum

15 april 2024

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen hongerige wolf

Lees verder