Schriftelijke vragen Schilkampen

Gemeente Leeuwarden gaat dinsdag 25 juli a.s. beginnen met de aanleg van een vaargeul door Schilkampen, een uniek natuurgebied midden in de stad. In dit gebied  is elk jaar een grote kolonie broedende kokmeeuwen gevestigd. Het gebied kent een grote soortenrijkdom van vogels. Naast veel weidevogels heeft de Vogelwacht Leeuwarden hier ook diverse broedende kwetsbare soorten van de Rode Lijst waargenomen. In de bebouwde kom van Leeuwarden is dit het enige gebied met zo’n rijke diversiteit.

De omwonenden van Schilkampen zijn sinds de aankondiging van de plannen met de gemeente in gesprek om tot een alternatieve oplossing te komen. Zojuist hebben ze van de gemeente gehoord dat volgende week toch met de aanleg van de geplande vaargeul gestart zal worden.

In maart dit jaar verscheen het rapport Ecologisch advies kokmeeuwenkolonie in natuurterrein Schilkampen te Leeuwarden van Altenburg & Wymenga (A&W). Enkele belangrijke bevindingen uit dit rapport zijn:

  • Zowel landelijk en regionaal loopt de omvang van de Kokmeeuwpopulatie terug. De landelijke staat van instandhouding is ongunstig.
  • De populatie in Schilkampen vormt 10% van het totaal aantal broedparen op het vasteland van Fryslân en is daarmee van groot belang voor de regionale populatie.
  • Met de aanleg van de vaarverbinding zal het hele uitloopgebied van de kuikens en een deel van het nestgebied verloren gaan. Ook zal door de vaarverbinding de verstoring in de kolonie toenemen. In het meest ongunstige geval kan dit ertoe leiden dat de hele kolonie uit Schilkampen verdwijnt.
  • Het compensatiegebied is nog niet gerealiseerd en er mist hiervoor een inrichtingsplan en beheerplan. Bovendien is het ongeschikt als broedgebied en uitloopgebied voor kuikens.
  • Door de ingreep in het gebied (en door verstoringen door toekomstig vaarverkeer) zal ook een deel van het leefgebied van vogelsoorten van de Rode Lijst verloren gaan.Hiermee is een knelpunt met de zorgplicht ontstaan, zoals die is vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Deze zorgplicht stelt dat een initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen alle voorzorgen moet nemen om schade aan dieren en planten te voorkomen.

 

Hierover hebben wij de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat – gezien bovenstaande constateringen van A&W – nu starten met de aanleg van een vaarverbinding leidt tot een conflict met de Wet natuurbescherming? Zo nee, kunt u uitleggen waarom niet
  2. Wanneer daarvoor een zwaarwegend ecologisch belang aanwezig is vallen ook verblijfplaatsen van vogelsoorten die niet op de soortenlijst van de Flora – en faunawet staan, onder jaarronde bescherming. Bent u bereid om uw bevoegd gezag te gebruiken om de kolonie aan te merken als jaarrond beschermde nestplaats? Waarom wel, of niet?
  3. De graafwerkzaamheden zijn al op zeer korte termijn gepland (dinsdag 25 juli aanstaande). Bent u bereid de gemeente te verzoeken de werkzaamheden op te schorten, in ieder geval totdat het antwoord op deze schriftelijke vragen bekend zijn, en duidelijk is of hiervoor door de gemeente eerst een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming zal moeten worden aangevraagd?
  4. Indien toch begonnen wordt met de uitvoering, bent u bereid om er op toe te zien dat dit gebeurt onder begeleiding van een ecoloog, ook gezien de Rode Lijst soorten die van dit gebied gebruik maken?
  5. Bent u er tevens toe bereid er op toe te zien dat er voor het compensatiegebied onder begeleiding van een ecoloog een goed inrichting en beheersplan wordt gemaakt dat goed aansluit op de behoeften van de kokmeeuwenpopulatie, en dat dit gebied nog voor de start van het broedseizoen in 2018 aan deze behoeften kan voldoen?

 

Indieners:  Rinie van der Zanden, Partij voor de Dieren.  Wopke Veenstra, FNP.