vragen over bescherming dieren bij festivals Groene Ster

In de Groene Ster worden meerdere festivals gehouden. In dit gebied zijn meerdere beschermde soorten aanwezig. Ook ligt het Natura 2000-gebied de Groote Wielen dichtbij. De provincie is hierbij betrokken als vergunningverlener en handhaver. Hierover hebben wij de volgende vragen.

 

1.      In de Groene Ster zijn soorten aanwezig die beschermd zijn, zoals de roek en de ooievaar (ex art. 3.1 lid 1 Wet natuurbescherming). Kunt u een volledige lijst geven van de in dit gebied aanwezige beschermde soorten?

2.      In de nabij gelegen Natura 2000-gebied de Groote Wielen bevinden zich ook beschermde diersoorten. Kunt u ook hier een volledige lijst van geven?

3.      Kunt u, al dan niet per (groep) soort(en), aangeven op basis waarvan en met welk doel verstoring, beschadiging of vernieling van nesten en/of rustplaatsen mogelijk is?

4.      Kunt u, al dan niet per (groep) soort(en), aangeven op basis waarvan en met welk doel verstoring en/of bestrijding van de soorten zelf mogelijk is?

5.      Is voor deze verstoringen/beschadigingen/vernielingen ontheffing/vrijstelling verleend aan (de organisatie van) deze festivals?

6.      Is het volgens u, mede gegeven de antwoorden op de voorgaande vragen, aannemelijk dat tijdens (het op- en afbouwen van) deze festivals verstoringen/beschadigingen/vernielingen plaatsvinden die ontheffing/vrijstelling behoeven, maar waarvoor geen ontheffing/vrijstelling is verleend? Zo ja, welke handhaving vindt plaats? Zo nee, waarom is er volgens u geen sprake van verstoringen/beschadigingen/vernielingen plaatsvinden die ontheffing/vrijstelling behoeven?

Antwoorden

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnengekomen op 10 augustus 2017, beantwoorden wij als volgt.

Inleidende toelichting

In de Groene Ster worden meerdere festivals gehouden. In dit gebied zijn meerdere beschermde soorten aanwezig. Ook ligt het Natura 2000-gebied de Groote Wielen dichtbij. De provincie is hierbij betrokken als vergunningverlener en handhaver. Hierover hebben wij de volgende vragen.

Reactie op de inleidende toelichting:

Allereerst willen wij opmerken dat de provincie pas bevoegd gezag is geworden in het kader van soortbescherming met ingang van de Wet natuurbescherming per 1januari 2017. Daarvoor was de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) bevoegd. Zij hebben geen ontheffing of verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de festivalactiviteiten. Overigens was zowel in 2016 als 2017 een toezichthouder van de FUMO bij (een aantal van de) evenementen aanwezig, in 2016 uit hoofde van gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet 1998) en in 2017 op grond van de Wet natuurbescherming.

Vraag 1:

In de Groene Ster zijn soorten aanwezig die beschermd zijn, zoals de roek en de ooievaar (ex art. 3. 1 lid 1 Wet natuurbescherming). Kunt u een volledige lijst geven van de in dit gebied aanwezige beschermde soorten?

Antwoord vraag 1:

Gezien de fluctuaties in soortensamenstelling per jaar en per seizoen en de spreiding over het jaar van de festivals, is het onmogelijk om een volledig overzicht te geven. Daarom wordt kortheidshalve doorverwezen naar de ecologische beoordeling uit 2014(1) behorend bij de omgevingsvergunning van gemeente Leeuwarden (d.d. 4 augustus 2015). Hierin staat omschreven welke soorten negatieve effecten zouden kunnen ondervinden.

Vraag 2:

In de nabij gelegen Natura 2000-gebied de Groote Wielen bevinden zich ook beschermde diersoorten. Kunt u ook hier een volledige lijst van geven?

Antwoord vraag 2:

Voor de soorten met instandhoudingsdoelstellingen wordt kortheidshalve doorverwezen naar het aanwijzingsbesluit(2).Voor overige beschermde soorten, zie antwoord vraag 1. Volledigheidshalve bij dezen een opsommingen uit het besluit:

Habitatsoorten                            Broedvogelsoorten                           Niet-broedvogelsoorten

Bittervoorn                                   Porseleinhoen                                   Kolgans

Meervleermuis                            Kemphaan                                         Brandgans

Noordse woelmuis                     Rietzanger                                          Smient

                                                                                                                   Grutto

Vraag 3:

Kunt u, al dan niet per (groep) soort(en), aangeven op basis waarvan en met welk doel verstoring, beschadiging of vernieling van nesten en/of rustplaatsen mogelijk is?

Antwoord vraag 3:

In eerder genoemd ecologisch onderzoek staat dat, mits er voldaan wordt aan de in het onderzoek opgenomen randvoorwaarden, er geen sprake is van verstoring, beschadiging of vernieling van nesten enlof rustplaatsen. In het kader van de door gemeente Leeuwarden te nemen beslissing op bezwaar zal aanvullend ecologisch onderzoek plaatsvinden, conform de uitspraak van de rechtbank van 14juli 2017 (ECLI:NL:RBNNE:2017:2577).

Vraag 4:

Kunt u, al dan niet per (groep) soort(en), aangeven op basis waarvan en met welk doel verstoring en/of bestrijding van de soorten zelf mogelijk is?

Antwoord vraag 4:

Als er geen overtreding van verbodsbepalingen plaatsheeft, is er ook geen sprake van een afweging van belangen/doelen voor verstoring/bestrijding zoals bedoeld in het wettelijk afwegingskader voor soortbescherming (Hoofdstuk 3 Wet natuurbescherming).

Vraag 5:

Is voor deze verstoringen/beschadigingen/vernielingen ontheffing/vrijstelling verleend aan (de organisatie van) deze festivals?

Antwoord vraag 5:

Zie de beantwoording van vraag 3 en 4.

Vraag 6:

Is het volgens u, mede gegeven de antwoorden op de voorgaande vragen, aannemelijk dat tijdens (het op- en afbouwen van) deze festivals verstoringen/beschadigingen/vernielingen plaatsvinden die ontheffing/vrijstelling behoeven, maar waatvoor geen ontheffing/vrijstelling is verleend? Zo ja, welke handhaving vindt plaats? Zo nee, waarom is er volgens u geen sprake van verstoringen/beschadigingen/vernielingen plaatsvinden die ontheffing/vrijstelling behoeven?

Antwoord vraag 6:

Zolang er gehandeld wordt volgens de in het ecologisch onderzoek opgenomen randvoorwaarden is er geen sprake van de door u genoemde mogelijke negatieve effecten. Tijdens de evenementen vindt er ecologische begeleiding plaats door een ecologisch deskundige. Bovendien wordt er toezicht gehouden door de FUMO.

 

1 E.W. de Vries, 0. Stoker 2014, Ecologische beoordeling van drie (muziek)evenementen in de Groene Ster te Leeuwarden, A&W-rapport 2022, Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden

2 Aanwijzingsbesluit N2000-gebied Groote Wielen