vragen over bescherming dieren bij festivals Groene Ster

In de Groene Ster worden meerdere festivals gehouden. In dit gebied zijn meerdere beschermde soorten aanwezig. Ook ligt het Natura 2000-gebied de Groote Wielen dichtbij. De provincie is hierbij betrokken als vergunningverlener en handhaver. Hierover hebben wij de volgende vragen.

 

1.      In de Groene Ster zijn soorten aanwezig die beschermd zijn, zoals de roek en de ooievaar (ex art. 3.1 lid 1 Wet natuurbescherming). Kunt u een volledige lijst geven van de in dit gebied aanwezige beschermde soorten?

2.      In de nabij gelegen Natura 2000-gebied de Groote Wielen bevinden zich ook beschermde diersoorten. Kunt u ook hier een volledige lijst van geven?

3.      Kunt u, al dan niet per (groep) soort(en), aangeven op basis waarvan en met welk doel verstoring, beschadiging of vernieling van nesten en/of rustplaatsen mogelijk is?

4.      Kunt u, al dan niet per (groep) soort(en), aangeven op basis waarvan en met welk doel verstoring en/of bestrijding van de soorten zelf mogelijk is?

5.      Is voor deze verstoringen/beschadigingen/vernielingen ontheffing/vrijstelling verleend aan (de organisatie van) deze festivals?

6.      Is het volgens u, mede gegeven de antwoorden op de voorgaande vragen, aannemelijk dat tijdens (het op- en afbouwen van) deze festivals verstoringen/beschadigingen/vernielingen plaatsvinden die ontheffing/vrijstelling behoeven, maar waarvoor geen ontheffing/vrijstelling is verleend? Zo ja, welke handhaving vindt plaats? Zo nee, waarom is er volgens u geen sprake van verstoringen/beschadigingen/vernielingen plaatsvinden die ontheffing/vrijstelling behoeven?