Vragen over controles op vlees­kui­ken­be­drijven


Indiendatum: aug. 2020

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 41 Reglement van Orde

Gericht aan

GS

Inleidende toelichting

In bijgaand artikel uit het Friesch Dagblad (hier na te lezen) van 5 augustus jl. is te lezen dat bij vier op de tien (40%) vleeskuikenbedrijven in Nederland overtredingen zijn vastgesteld. Daarbij gaat het om de hoeveelheid licht in de stallen, slecht strooisel of het houden van teveel dieren.

Een kwart van de bedrijven heeft vorig jaar een boete of waarschuwing gehad van de NVWA.

In 2018 waren in Fryslân 50 vleeskuikenbedrijven. Als de landelijke cijfers ook zouden gelden in Fryslân, zou dat betekenen dat op 20 van de 50 bedrijven overtredingen vastgesteld zouden zijn.

Vragen

  1. Hoeveel vleeskuikenbedrijven telt onze provincie momenteel?
  2. Is bekend bij hoeveel van deze bedrijven door de NVWA overtredingen zijn vastgesteld? Zo ja, om hoeveel bedrijven gaat het en welke overtredingen zijn vastgesteld? Zo nee, waarom bent u niet op de hoogte van deze informatie? De informatie kan immers van belang zijn voor ons beleid en zou, desnoods geanonimiseerd, te verkrijgen moeten zijn.
  3. Hoe vaak vinden gemiddeld controles plaats bij vleeskuikenbedrijven?
  4. Welk percentage van deze controles worden vooraf aangekondigd?
  5. Welke invloed denkt u dat het aankondigen van controles heeft op de pakkans?
  6. Heeft u op GS niveau of op ambtenarenniveau lopende contacten met vleeskuikenbedrijven in Fryslân? Zo ja, op welke wijze en met welke insteek? Zo nee, ziet u vanuit uw voornemen om meer aandacht te besteden aan dierenwelzijn ( bestuursakkoord 2019-2023) mogelijkheden om naar aanleiding van deze recente berichtgeving nader in contact te treden met de in onze provincie aanwezige vleeskuikenbedrijven?

Indiener

Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden

Datum

31 augustus 2020