Vragen over controles op vlees­kui­ken­be­drijven


Indiendatum: aug. 2020

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 41 Reglement van Orde

Gericht aan

GS

Inleidende toelichting

In bijgaand artikel uit het Friesch Dagblad (hier na te lezen) van 5 augustus jl. is te lezen dat bij vier op de tien (40%) vleeskuikenbedrijven in Nederland overtredingen zijn vastgesteld. Daarbij gaat het om de hoeveelheid licht in de stallen, slecht strooisel of het houden van teveel dieren.

Een kwart van de bedrijven heeft vorig jaar een boete of waarschuwing gehad van de NVWA.

In 2018 waren in Fryslân 50 vleeskuikenbedrijven. Als de landelijke cijfers ook zouden gelden in Fryslân, zou dat betekenen dat op 20 van de 50 bedrijven overtredingen vastgesteld zouden zijn.

Vragen

  1. Hoeveel vleeskuikenbedrijven telt onze provincie momenteel?
  2. Is bekend bij hoeveel van deze bedrijven door de NVWA overtredingen zijn vastgesteld? Zo ja, om hoeveel bedrijven gaat het en welke overtredingen zijn vastgesteld? Zo nee, waarom bent u niet op de hoogte van deze informatie? De informatie kan immers van belang zijn voor ons beleid en zou, desnoods geanonimiseerd, te verkrijgen moeten zijn.
  3. Hoe vaak vinden gemiddeld controles plaats bij vleeskuikenbedrijven?
  4. Welk percentage van deze controles worden vooraf aangekondigd?
  5. Welke invloed denkt u dat het aankondigen van controles heeft op de pakkans?
  6. Heeft u op GS niveau of op ambtenarenniveau lopende contacten met vleeskuikenbedrijven in Fryslân? Zo ja, op welke wijze en met welke insteek? Zo nee, ziet u vanuit uw voornemen om meer aandacht te besteden aan dierenwelzijn ( bestuursakkoord 2019-2023) mogelijkheden om naar aanleiding van deze recente berichtgeving nader in contact te treden met de in onze provincie aanwezige vleeskuikenbedrijven?

Indiener

Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden

Datum

31 augustus 2020

Geachte mevrouw Van der Zanden,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen op 31 augustus 2020, beantwoorden wij als volgt.

Uw inleiding:

In bijgaand artikel uit het Friesch Dagblad van 5 augustus jl. is te lezen dat bij vier op de tien (40%) vleeskuikenbedrijven in Nederland overtredingen zijn vastgesteld. Daarbij gaat het om de hoeveelheid licht in de stallen, slecht strooisel of het houden van teveel dieren. Een kwart van de bedrijven heeft vorig jaar een boete of waarschuwing gehad van de NVWA. In 2018 waren in Fryslân 50 vleeskuikenbedrijven. Als de landelijke cijfers ook zouden gelden in Fryslân, zou dat betekenen dat op 20 van de 50 bedrijven overtredingen vastgesteld zouden zijn.

Vraag 1:

Hoeveel vleeskuikenbedrijven telt onze provincie momenteel?

Antwoord vraag 1:

De provincie is het bevoegd gezag WABO bij één vleeskuikenbedrijf. Volgens de bij ons bekende informatie zijn er op dit moment circa 54 vleeskuikenbedrijven in Fryslân.

Vraag 2:

Is bekend bij hoeveel van deze bedrijven door de NVWA overtredingen zijn vastgesteld? Zo ja, om hoeveel bedrijven gaat het en welke overtredingen zijn vastgesteld? Zo nee, waarom bent u niet op de hoogte van deze informatie? De informatie kan immers van belang zijn voor ons beleid en zou, desnoods geanonimiseerd, te verkrijgen moeten zijn.

Antwoord vraag 2:

De NVWA deelt geen informatie met ons of de Fumo over de overtredingen die zij constateren.

Vraag 3:

Hoe vaak vinden gemiddeld controles plaats bij vleeskuikenbedrijven?

Antwoord vraag 3:

Het vleeskuikenbedrijf waarbij de provincie het bevoegd gezag WABO is, wordt jaarlijks twee keer regulier gecontroleerd. Daarnaast voert ook de NVWA jaarlijks controles uit. Ze controleren dan het dieraantal, medicijngebruik, dierenwelzijn en nemen monsters. Het vergistergedeelte wordt risicogestuurd door hen gecontroleerd.

Vraag 4:

Welk percentage van deze controles worden vooraf aangekondigd?

Antwoord vraag 4:

Controles bij provinciale inrichtingen worden in principe niet vooraf aangekondigd. Door de corona-omstandigheden worden alle controles nu wel vooraf aangekondigd.

Vraag 5:

Welke invloed denkt u dat het aankondigen van controles heeft op de pakkans?

Antwoord vraag 5:

De kans dat er een overtreding wordt geconstateerd is groter wanneer controles vooraf niet zijn aangekondigd.

Vraag 6:

Heeft u op GS niveau of op ambtenarenniveau lopende contacten met vleeskuikenbedrijven in Fryslân? Zo ja, op welke wijze en met welke insteek? Zo nee, ziet u vanuit uw voornemen om meer aandacht te besteden aan dierenwelzijn (bestuursakkoord 2019-2023) mogelijkheden om naar aanleiding van deze recente berichtgeving nader in contact te treden met de in onze provincie aanwezige vleeskuikenbedrijven?

Antwoord vraag 6:

Aandacht besteden aan dierenwelzijn is geen expliciet uitgangspunt van het Bestuursakkoord. Randvoorwaarden en regelgeving op het terrein van dierenwelzijn worden bepaald in het EU- en Rijksbeleid. Wel zeggen we in het Bestuursakkoord: “Ook het productieproces verbetert, wordt meer milieu- en diervriendelijk. Die beweging naar beter is voor ons het uitgangspunt in onze benadering van de landbouw”.

In de recent aan PS toegezonden Startnotitie Landbouwagenda geven we onder andere als randvoorwaarde aan dat er aandacht is voor dierenwelzijn op diverse relevante beleidsterreinen. Concrete sturingsmogelijkheden bij (verbeteren van) dierenwelzijn op bedrijfsniveau hebben de provincies echter niet.

Op bestuurlijk of ambtelijk niveau zijn er geen directe contacten met vleeskuikenbedrijven, behoudens onze contacten in het kader van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) met het vleeskuikenbedrijf waarvan wij het bevoegd gezag WABO zijn.

Wij gaan er ook van uit dat de vleeskuikenbedrijven in Fryslân opereren binnen de kaders van genoemd EU- en rijksbeleid. Wel hebben wij periodiek bestuurlijk en ambtelijk overleg met LTO waarin ook de positie van verschillende sectoren zoals de pluimveehouderij besproken wordt, als daartoe aanleiding bestaat.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Interessant voor jou

Vragen over villa's in weidevogelgebied

Lees verder

Vragen over natuurbeleid

Lees verder