Vragen over opruimen na contai­nerramp


Indiendatum: jan. 2019

SPOED

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 41 Reglement van Orde

Gericht aan

GS

Inleidende toelichting

WIJ VERZOEKEN U ONDERSTAANDE VRAGEN MET SPOED TE BEANTWOORDEN

De containerramp met de MSC Zoe zorgt voor veel afval op stranden en in de zee. Er is sprake van een ecologische ramp.

Lang niet alles is opgeruimd, maar wat er van de stranden is gehaald, wordt door de OMRIN verwerkt, naar wij begrijpen door het te verbranden in de REC in Harlingen. Wij begrepen dat dit gebeurde omdat recycling van het afval niet mogelijk was omdat het afval nat was en vermengd met zand. Gelukkig hebben burgers op de eilanden al een deel van de spullen eruit gehaald en zorgen ervoor dat die spullen hergebruikt worden. Daarnaast begrepen we dat de rest van het afval werd behandeld als bedrijfsafval en daarom niet gescheiden wordt. Om verdere schadelijke gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken, hebben we de volgende vragen:

Vragen

  1. Welke route legt het afval af, zodra het is aangespoeld?
  2. In het kader van een circulaire economie ligt het voor de hand al het afval dat niet hergebruikt kan worden, te recyclen. Waarom gebeurt dit niet?
  3. Bent u bereid zich hier per direct alsnog voor in te zetten?
  4. Klopt het dat dit afval behandeld wordt als bedrijfsafval en daarom niet gescheiden wordt? De hoeveelheid afval is enorm. Bent u met ons van mening dat het scheiden van het afval uitgangspunt zou moeten zijn, indien hergebruik of recycling niet mogelijk is ? Zo ja, welke acties kunt u nemen om dit alsnog te laten gebeuren en binnen welke termijn gaat u deze acties daadwerkelijk nemen?
  5. Deel van het afval is piepschuim (polystyreen). Dit kan enkel vellig verbrand worden bij een temperatuur hoger dan 1000º Celsius. De REC haalt deze temperatuur niet. Verbranding van het piepschuim in de REC kan daarom zorgen voor de vorming van gevaarlijke stoffen.

a. Op welke wijze controleert u of het aangevoerde (container) afval bij de REC geschikt is om in de REC te worden verbrand?

b. Waarom wordt het piepschuim niet door een andere afvalverwerker verwerkt (die wel boven de 1000 graden Celsius kan verbranden)?

Bent u bereid alsnog zo spoedig mogelijk te zorgen voor verwerking van het piepschuim door een andere afvalverwerker?

Indieners

Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden

GrienLinks, Jan Atze Nicolai

Datum

15 januari 2019

Geachte mevrouw Van der Zanden en heer Nicolai,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen op 15 januari jl., beantwoorden wij als volgt.

Uw inleiding

De containerramp met de MSC Zoe zorgt voor veel afval op stranden en in de zee. Er is

sprake van een ecologische ramp. Lang niet al/es is opgeruimd, maar wat er van de stranden is gehaald, wordt door de OMRIN verwerkt, naar wij begrijpen door het te verbranden in de REC in Harlingen. Wij begrepen dat dit gebeurde omdat recycling van het afval niet mogelijk was omdat het afval nat was en vermengd met zand. Gelukkig hebben burgers op de eilanden al een deel van de spullen eruit gehaald en zorgen ervoor dat die spullen hergebruikt worden. Daamaast begrepen we dat de rest van het afval werd behandeld als bedrijfsafval en daarom niet gescheiden wordt.

Vraag 1:

Welke route legt het afval af, zodra het is aangespoeld?

Antwoord vraag 1:

Direct na het incident is het afval van het strand geruimd en ter verbranding naar de REC afgevoerd. Het gaat hierbij om een hoeveelheid van 668 ton van de vier Waddeneilanden. Daarna is het afval verzameld op een centrale locatie op het eiland, in containers gedaan en per as en veerboot naar Harlingen getransporteerd. Daar wordt het gesorteerd opdat zoveel mogelijk kan worden gerecycled. Het restafval wordt vervoerd naar een eindverwerker (verbranding). Naar wij hebben begrepen zal dit afval niet worden verbrand bij de Reststoffen Energiecentrale (REC) te Harlingen.

Vraag 2:
In het kader van een circulaire economie ligt het voor de hand al het afval dat niet hergebruikt kan worden, te recyclen. Waarom gebeurt dit niet?


Antwoord vraag 2:
Zie antwoord 1.

Vraag 3:
Bent u bereid zich hier per direct alsnog voor in te zetten?

Antwoord vraag 3:
N.v.t., zie antwoord 1.

Vraag 4:
Klopt het dat dit afval behandeld wordt als bedrijfsafval en daarom niet gescheiden wordt?
De hoeveelheid afval is enorm. Bent u met ons van mening dat het scheiden van het afval
uitgangspunt zou moeten zijn, id/en hergebruik of recycling niet mogelijk is? Zo ja, welke
act/es kunt u nemen om dit alsnog te laten gebeuren en binnen welke termijn gaat u deze
act/es daadwerkelijk nemen?

Antwoord vraag 4:
Zie antwoord 1


Vraag 5:
Deel van het afval is piepschuim (polystyreen). Dit kan enkel vellig verbrand worden bij een
temperatuur hoger dan 1000° Celsius. De REC haalt deze temperatuur niet. Verbranding van het piepschuim in de REC kan daarom zorgen voor de vorming van gevaarlijke stoffen.

a. Op welke wijze controleert u of het aangevoerde (container) afval bij de REC geschikt is
om in de REC te worden verbrand?

b. Waarom wordt het piepschuim niet door een andere afvalverwerker verwerkt (die wel boven de 1000 graden Celsius kan verbranden)?

Antwoord vraag 5:
a. U heeft op 6 december 2017 ook aan ons gevraagd op welke wijze wij de acceptatie van
afvalstoffen bij de REC controleren. Daar heeft u op 23 januari 2018, kenmerk 01476439
onze reactie op gekregen. Deze wijze van toezichthouden is sindsdien niet gewijzigd. Kortheidshalve verwijzen wij naar deze brief. Zoals bij de beantwoording van vraag 1 is aangegeven wordt er geen afval, dat is vrijgekomen bij het incident met het containerschip, meer bij de REC aangeboden.

b. Zie a.

Vraag 6:
Bent u bereid alsnog zo spoedig mogelijk te zorgen voor verwerking van het piepschuim door een andere afvalverwerker?

Antwoord vraag 6:
Zie antwoord 5.

Interessant voor jou

Vragen uitbreiding varkenshouderij Hemelum

Lees verder

Vragen over zandwinning Ijsselmeer

Lees verder