Vragen uitbreiding varkens­hou­derij Hemelum


SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 41 Reglement van Orde

Gericht aan

GS

Inleidende toelichting

De varkenshouderij Hemelumer Hoeve te Hemelum mag waarschijnlijk uitbreiden. Naar aanleiding daarvan hebben wij de volgende vragen.

Vragen

Dubbelbestemming

Bij de plannen is 0,5 ha bestemd voor mestverwerking (“specifieke vorm van agrarisch mestverwerking en voerbereiding” volgens het ontwerpplan). Ditzelfde stuk grond heeft, zo begrijpt onze fractie, eveneens de bestemming “intensieve veehouderij”.

  1. 1. Waarom heeft dit stuk grond een dubbelbestemming?
  2. 2. Hoe wordt voorkomen dat ook op dit stuk grond op een later moment een nog verdere uitbreiding van de veestallen plaatsvindt?

Uitleg van de verordening Romte

Artikel 6.1.3 lid 1 van de verordening Romte luidt:

  1. 1. In een ruimtelijk plan kan een bestaand bouwperceel voor een niet grondgebonden veehouderij een uitbreiding krijgen tot een maximale oppervlakte van 1,5 ha, dan wel de bestaande oppervlakte behouden indien deze meer bedraagt dan 1,5 ha, met dien verstande dat in geval op het bouwperceel bedrijfsactiviteiten plaatsvinden zoals bedoeld in artikel 6.2.1, eerste lid, van een extra oppervlak tot maximaal 0,5 ha mag worden uitgegaan.

En artikel 6.2.1 luidt, voor zover relevant:

  1. 1. In een ruimtelijk plan voor landelijk gebied kunnen bij agrarische bedrijven, met inachtneming van het bepaalde in het derde lid, de volgende bedrijfsactiviteiten worden toegestaan:
  2. a. mestverwerking, mestbewerking, mestvergisting;
  3. b. verbranding, vergisting of vergassing van biomassa;
  4. c. verwerking of bewerking van eigen agrarische producten,

of daarmee naar de aard vergelijkbare activiteiten.

(…)

3. De in het eerste lid genoemde bedrijfsactiviteiten kunnen worden toegestaan, indien:

  1. a. deze ten dienste staan van of verband houden met de bedrijfseigen agrarische activiteiten,
  2. b. deze worden gerealiseerd op het agrarisch bouwperceel, en
  3. c. aan het gebruik en de bebouwing zodanige regels worden gesteld dat deze ondergeschikt zijn aan de agrarische activiteiten en een zorgvuldige inpassing in de omgeving gewaarborgd is.

3. is de extra 0.5 ha genoemd in artikel 6.1.3 van de Verordening Romte uitsluitend of in hoofdzaak bedoeld voor activiteiten genoemd in artikel 6.2.1? Zo ja, hoe kan u het huidige bouwplan voor de veehouderij goedkeuren, nu op de extra 0.5 ha allerlei activiteiten plaatsvinden die niets te maken hebben met de activiteiten genoemd in artikel 6.2.1, en die primair horen bij intensieve varkenshouderij zoals het mengen van voer en transport van dieren?

Omvang bouwblok

Hieronder zijn twee afbeeldingen ingevoegd van de plannen uit de ontwerpvergunningen uit 2017 en 2018:

<...>

Deze plannen verschillen amper. Toch zijn de in de ontwerpvergunning vermelde maten heel anders.

In de aanvraag bijlage ruimtelijke onderbouwing (op blz 8 resp. 10) behorende bij de op 14 september 2017 bekendgemaakte ontwerpvergunning staat: 'Het huidige bouwperceel heeft een omvang van circa 1 hectare.' En: 'Met de voorgenomen uitbreiding komt het bouwperceel uit op 2,9 hectare en het bouwvlak op 2,35 hectare.’

Echter, op blz 23 van het bestemmingsplan dat hoort bij de nieuwe ontwerpvergunning van 2018 staat in de 3e alinea dat het bedrijf nu een oppervlakte heeft van 1.3 hectare en dat 'het technisch mogelijk is om alle bedrijfsonderdelen binnen 2 ha te houden'. De intensieve veehouderij zou slechts plaatsvinden op 1,5 ha.

Uit de verbeelding van het bestemmingsplan blijkt dat het verschil van 0.35 ha deels is “gewonnen” uit oppervlakten die ten onrechte niet zijn meegerekend: de bestaande verhardingen ten behoeve van verkeer en parkeren aan de zuidzijde en de oostzijde op het bouwperceel plus de groenstroken tussen deze verhardingen en de bestaande bebouwing.

Dat terwijl het begrip “Agrarisch Bouwperceel” in de verordening Romte is omschreven als: “een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels van een ruimtelijk

plan, zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing, verharding en bijbehorende voorzieningen ten behoeve van een agrarisch bedrijf zijn toegelaten.”

Met andere woorden: volgens de verordening Romte moeten deze onderdelen wel degelijk tot het bouwperceel worden gerekend.

4. Waarom heeft u geen actie ondernomen naar aanleiding van deze creatieve vorm van meten?

5. Wat gaat u doen om deze fout te herstellen?

6. Bent u bereid af te zien van het voornemen een verklaring van geen bedenkingen af te geven, dan wel deze op te schorten, gezien het feit dat de aanvraag op de bovengenoemde onderdelen op zijn zachtst gezegd rammelt?

Indiener

Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden

Datum

7 januari 2018