Vragen over overlast vliegbasis Leeuwarden

De overlast van de extra straaljagers in Fryslân duurde langere tijd. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen.

1. Bent u ervan op de hoogte dat de overlast zich niet enkel beperkte tot Marsum, maar loopt van tenminste de westkant van Leeuwarden tot Harlingen en de Wadden?

2. Op eerdere vragen van GrienLinks gaf u aan binnen het COVM te praten over maatregelen om de overlast te beperken. Welke concrete resultaten heeft dat tot nu toe opgeleverd?

3. In hoeverre wordt Fryslân de komende jaren nog belast met deze extra vliegbewegingen?

4. Welke gevolgen hebben deze extra vliegbewegingen (al dan niet op de lange termijn) op het toerisme in Fryslân en de Wadden?

5A. Is theoretisch in beeld gebracht welke schadelijke gevolgen deze vliegbewegingen hebben op Natura 2000-gebied Waddengebied? Zo ja, wat zijn deze? Zo nee, waarom niet?

5B. Is nagegaan wat de daadwerkelijke gevolgen zijn voor dit gebied? Zo ja, wat zijn deze? Zo nee, waarom niet?

6A. Is theoretisch in beeld gebracht welke schadelijke gevolgen deze vliegbewegingen hebben op de fauna (en daarmee eventueel ook op de flora) van het vaste land? Zo ja, wat zijn deze? Zo nee, waarom niet?

6B. Is nagegaan wat de daadwerkelijke gevolgen zijn voor de fauna (en daarmee eventueel ook op de flora)? Zo ja, wat zijn deze? Zo nee, waarom niet?