Vragen over roof­vo­gel­ver­volging


Indiendatum: dec. 2016

Op 8 december jongstleden maakte de politie bekend dat in de buurt van Wolvega een zeearend was doodgeschoten. Het betreft een zeer zeldzame en beschermde soort. De Tweede Kamer fractie van de Partij voor de Dieren heeft hier inmiddels schriftelijke vragen over gesteld. Wij hebben de volgende aanvullende vragen.

 1. Kent u het bericht“Koningin van het luchtruim bruut afgeknald“ ?

 2. Bent u het eens met de bevindingen van onder meer de Friese Milieu Federatie1, dat roofvogelvervolging in Fryslân een groot probleem is?

 3. Bent u met ons van mening dat roofvogelvervolging hard dient te worden aangepakt?

 4. Constateert u met ons dat slechts een klein deel van de gesignaleerde voorvallen leidt tot opsporing en vervolging? Bent u bereid om via de FUMO meer prioriteit te geven aan het opsporen van daders van roofvogelvervolging?

 5. Kunt u aan de Staten een overzicht verschaffen met daarin een omschrijving van welke maatregelen getroffen kunnen worden om roofvogelvervolging tegen te gaan.

 6. Bent u met ons van mening dat de strafmaat en de pakkans van daders van roofvogelvervolging op dit moment onvoldoende afschrikken? Bent u bereid om beleid te ontwikkelen, bijvoorbeeld bij de herziening van het VTH beleid van het komende jaar, waardoor roofvogelvervolging in Fryslân drastisch wordt teruggedrongen?

 7. Kunt u aangeven of er onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar de populatie van verschillende soorten roofvogels in Fryslân? Zoja, kunt u inzage geven in de populatie-ontwikkeling over de afgelopen 5 jaar. Zonee, waarom niet?

 8. Heeft u gedetailleerde kennis van de omvang en aard van roofvogelvervolging in Fryslân? Zoja, kunt u deze gegevens verstrekken? Zonee, waarom niet?

Rinie van der Zanden, Partij voor de Dieren

1) http://www.lc.nl/plus/Friesland-koploper-verstoren-dieren-21007523.html


Antwoorden

Vraag 1:

Kent u het bericht “Koningin van het luchtruim bruut afgeknald“ ?

Antwoord vraag 1:

Ja, wij hebben kennisgenomen van het bericht “Koningin van het luchtruim bruut afgeknald“ in de Volkskrant van 19 december 2016.

Vraag 2:

Bent u het eens met de bevindingen van onder meer de Friese Milieu Federatie, dat roofvogelvervolging in Fryslân een groot probleem is?

Antwoord vraag 2:

Ja, roofvogelvervolging is een probleem in Fryslân. Ons zijn echter te weinig gegevens bekend om een uitspraak te doen over de omvang van roofvogelvervolging in Fryslân. Ook de Friese Milieu Federatie geeft aan dat er te weinig bekend is over de cijfers.

Vraag 3:

Bent u met ons van mening dat roofvogelvervolging hard dient te worden aangepakt?


Antwoord vraag 3:

Roofvogelvervolging is illegaal en dient dus te worden aangepakt. Het is de bevoegdheid van Justitie om te bepalen hoe hard roofvogelvervolging dient te worden aangepakt.

Vraag 4:

Constateert u met ons dat slechts een klein deel van de gesignaleerde voorvallen leidt tot opsporing en vervolging? Bent u bereid om via de FUMO meer prioriteit te geven aan het opsporen van daders van roofvogelvervolging?

Antwoord vraag 4:

Zoals in het artikel wordt gesteld door een Friese handhaver: “Daders op heterdaad betrappen is moeilijk”. Over het percentage opgeloste gevallen zijn ons geen cijfers bekend. Wij zullen bekijken wat wij kunnen doen om roofvogelvervolging verder aan te pakken. Zo mogelijk met de inzet van de FUMO. Extra inspanning is ons inziens alleen zinvol als ook Justitie meer prioriteit geeft aan het opsporen en strafrechtelijk vervolgen van daders van roofvogelvervolging.

Vraag 5:

Kunt u aan de Staten een overzicht verschaffen met daarin een omschrijving van welke maatregelen getroffen kunnen worden om roofvogelvervolging tegen te gaan.

Antwoord vraag 5:

Een compleet overzicht van maatregelen hebben wij niet beschikbaar. Maar zinvolle maatregelen zijn:

 • Extra financiering voor de inzet van buitengewone opsporingsambtenaren.
 • Bundeling van inhoudelijke vakkennis met expertise in de aanpak van strafbare feiten door FUMO en de Toezichtkring Natuurhandhaving.
 • Verbeteren van informatievoorziening en voorlichting.
 • Verhogen van de prioriteit bij justitie voor opsporing en strafrechtelijke vervolging.

Vraag 6:

Bent u met ons van mening dat de strafmaat en de pakkans van daders van roofvogelvervol-ging op dit moment onvoldoende afschrikken? Bent u bereid om beleid te ontwikkelen, bijvoorbeeld bij de herziening van het VTH beleid van het komende jaar, waardoor roofvogelvervolging in Fryslân drastisch wordt teruggedrongen?

Antwoord vraag 6:

Het is de bevoegdheid van Justitie om te bepalen hoe hard roofvogelvervolging dient te worden aangepakt. Voor een discussie over onze eigen inspanningen en die van de FUMO is de herziening van het VTH beleid het komende jaar een goed moment.

Vraag 7:

Kunt u aangeven of er onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar de populatie van verschillende soorten roofvogels in Fryslân? Zo ja, kunt u inzage geven in de populatie-ontwikkeling over de afgelopen 5 jaar. Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 7:

SOVON Vogelonderzoek Nederland doet onderzoek naar het voorkomen en de aantalsontwikkeling van roofvogels en uilen in Nederland. Op de website van SOVON (www.sovon.nl) zijn verspreiding en trends van zowel broedvogels als niet broedvogels te vinden.

Vraag 8:

Heeft u gedetailleerde kennis van de omvang en aard van roofvogelvervolging in Fryslân? Zo ja, kunt u deze gegevens verstrekken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 8:

Nee, wij beschikken niet over gegevens over de omvang en aard van roofvogelvervolging in Fryslân. Het bijhouden van deze gegevens wordt gedaan door het milieuteam van de politie. Daarnaast is in 2014 het meldpunt wildlife crime opgericht (www.wildlifcrime.eu). ‘Wildlife Crime’ is bedoeld voor strafbare feiten tegen in het wild levende dieren en is een samenwerkingsverband tussen diverse organisaties.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

A.J. van den Berg, secretaris