Vragen over vergunning vergassing ganzen


Indiendatum: mei 2016

Uit de evaluatie van het vergassen van ganzen op 5 juni 2015 ( brief G.S. 11 mei 2016) blijkt dat gebruik is gemaakt van een vangkraal en CO2. Op 25 juni 2015 heeft de Rechtbank in Arnhem in een beroep tegen het gebruik van vangkralen en CO2 in de bestrijding van ganzen gegrond verklaard. Op 4 december 2015 heeft de Rechtbank Zeeland-West Brabant een vergelijkbare uitspraak gedaan.

  1. Is het College op de hoogte van bovengenoemde uitspraken?
  2. Is het College het met ons eens dat deze uitspraken betekenen dat het vangen van ganzen met behulp van vangkralen dus verboden is op grond van de Vogelrichtlijn?
  3. Indien nee, hoe legt het College bovengenoemde gerechtelijke uitspraken dan uit?
  4. Er ligt op dit moment een nieuwe aanvraag voor het vergassen van ganzen voor een aantal gebieden in Fryslân. Ligt het niet voor de hand om bij een eventuele verlening van een vergunning daaraan de voorwaarde te verbinden, dat gelet op eerder genoemde uitspraken geen vangkraal en geen CO2 mag worden gebruikt?
  5. Indien het College ondanks de bovengenoemde gerechtelijke uitspraken toch voornemens is een vergunning zonder bovengenoemde voorwaarden af te geven, kan het College dan uitgebreid en juridisch onderbouwd aangeven waarom de uitspraken van de Rechtbank in Arnhem en Zeeland-West Brabant niet van toepassing zijn?
  6. Is het College bereid een beslissing over een nieuwe vergunning voor het vergassen van ganzen op te schorten tot bovengenoemde vragen zijnbeantwoord?

Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden