Bijdrage beleids­brief milieu


6 juli 2017

Dank u wel voorzitter,

Vandaag bespreken we de beleidsbrief milieubeleid. Beleid veronderstelt dat er doelen zijn die je wilt bereiken en dan is het handig om die doelen zo concreet mogelijk te formuleren. Het feit dat het milieuplan onderdeel gaat worden van de omgevingsvisie en dat die er nog moet komen is natuurlijk geen excuus om dan maar niks extra's meer te doen en maar wat voort te kabbelen. Volgens het Friese Milieuplan moeten schadelijke onttrekkingen of schadelijke toevoegingen in het Friese leefmilieu in 2030 zijn uitgebannen. Dat moet dus binnen 13 jaar geregeld zijn.

Op het punt van schadelijke onttrekkingen moeten we vaststellen dat die juist de afgelopen jaren alleen maar zijn toegenomen. Wij denken hierbij aan de zout- en gaswinning, die niet alleen onder het Friese vasteland, maar ook onder de Waddenzee plaats vinden. Nu de gaswinning in Groningen moet inkrimpen, worden de kleine velden hier juist extra ingezet, ondanks provinciaal en ondanks lokaal verzet.

En ook de schadelijke toevoegingen aan het Friese milieu zijn de afgelopen jaren toegenomen. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan de REC in Harlingen. De capaciteit is voortduren verhoogd en u gaat mij niet vertellen dat die veel te korte schoorsteen alleen maar schone lucht uitstoot.

In de beleidsbrief wordt ook met geen woord gesproken over de effecten van de landbouw op het milieu. En dat is op zijn minst merkwaardig. De CO2 en methaanuitstoot uit de melkveehouderij zijn volgens het MVO- jaarverslag van Friesland Campina sinds 2010 met 20 % toegenomen.

De grootste stijging vond plaats in de afgelopen drie jaar, mede als gevolg van het loslaten van het melkquotum en het als een gek extra gaan melken. En dus extra mest, methaan en en stikstofuitstoot.

Er was ook een toename van lelieteelt in onze provincie, waar enorm veel gif aan te pas komt. Er kwam protest van omwonenden die er gezondheidsklachten aan op liepen. Ook omwonenden van diverse mestvergisters in de provincie lieten van zich horen. Met klachten over stank, klachten aan luchtwegen en hoofdpijn en deze vergisters geven ook extra overlast door het extra vrachtverkeer dat co-producten aanlevert.

Niets daarover in de beleidsbrief milieu! Wij willen van het college weten waarom er in deze beleidsbrief milieu gezwegen wordt over al die juist de laatste jaren ontstane extra nadelige gevolgen voor het milieu door de gangbare landbouw, zowel van de melkveehouderij als de akkerbouw. In het algemeen vanwege de extra stikstof , methaanuitstoot en gifspuiterij en de toegenomen signalen over gezondheidsklachten in het bijzonder.

Graag een reactie van de gedeputeerde en een toezegging dat deze aspecten alsnog wordt opgenomen. In de beleidsbrief worden in spoor 2 vijf thema's benoemd. Voor zover wij hebben kunnen nagaan is daarvoor in totaal € 45.300 beschikbaar. Dat is omgerekend € 9060,- per thema. Het kan bijna niet anders of dit moet een vergissing zijn. Kan de gedeputeerde dit toelichten? Graag een reactie

Een motie van de PvdA over Eetbaar Fryslan dat hun activiteiten kunnen worden voortgezet met voldoende middelen hebben wij in elk geval mee ondertekend. Wat dus ontbreekt in deze beleidsbrief zijn behalve een actuele analyses over het milieu zoals boven geschetst, concrete helder geformuleerde doelen en te bereiken resultaten. Ze worden wel genoemd maar zijn zo ruim gedefinieerd dat ze eigenlijk geen betekenis meer hebben.

Een voorbeeld daarvan is het zojuist al genoemde thema Eetbaar Fryslan. Daar wordt als doel gesteld: de Friese consumenten eten meer regionaal verantwoord geproduceerd voedsel. Als de gedeputeerde en ik naar de supermarkt gaan en we kopen een pond in Fryslân geteelde sperciebonen, – nou ja, dan moeten we nog wel een maandje wachten, want ze zijn er nu nog niet-, dan is bij wijze van spreken het doel dus al gehaald.Graag een reactie over het ontbreken van concreet meetbare doelen en resultaten.

Wat ons betreft moet het college nu al aan de slag met een serieus plan voor het Friese milieu, waarbij ze zelf de actuele knelpunten op tafel legt als vertaling van signalen van ongewenste ontwikkelingen en is het niet verstandig om hierover te zwijgen en maar af te wachten wat er bij de omgevingsvisie van onderop boven tafel komt.

Er is werk aan de winkel!

(Bij de behandeling van de beleidsbrief milieu is ook een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om bij de vuilverbrandingsinstallatie REC in Harlingen te controleren op de uitstoot van giftige PAK's. Meer informatie kunt u lezen in ons nieuwsbericht.)

Interessant voor jou

Inbreng bij culturele hoofdstad

Lees verder

Bijdrage Kadernota 2018

Lees verder