Bijdrage Duur­zaamheid en Catering Provin­ciehuis: minder vlees


16 december 2015

Dank u wel voorzitter,

De provincie Fryslân zorgt er voor, zoals een goed werkgever betaamt, dat haar werknemers en anderen die van het provinciehuis gebruik maken op de gebruikelijke tijden van een voedzame maaltijd worden voorzien. U heeft in het verleden al een paar stappen gezet om ook waar het de catering betreft op te schuiven naar een zo duurzaam mogelijke voedselvoorziening. Wij denken hierbij aan het feit dat er waar mogelijk bij de inkoop gebruik wordt gemaakt van regionale leveranciers. Mijn fractie juicht deze ontwikkeling toe, maar we zouden het jammer vinden als verdere stappen in dit traject niet gezet zouden worden. Er is een overvloed aan onderzoek waaruit blijkt dat het consumptieniveau van vlees in de Westerse wereld op twee niveaus schadelijk zou kunnen zijn.

1.Het staat vast dat de veehouderij bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

2.Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat overmatige consumptie van bepaalde vleessoorten schade kan opleveren voor de gezondheid.

Mijn fractie dient daarom twee moties in, waarin wij voorstellen de vleesconsumptie in dit huis van zowel de volksvertegenwoordigers als de ambtenaren te verminderen.

Als wij, meneer de voorzitter als politiek ernaar streven om de duurzaamste provincie van Nederland te worden dan dienen wij als politiek daar ook een duidelijk signaal over af te geven.

Wij stellen daarom voor dat Provinciale Staten van de twee werkdagen per maand met catering één van deze dagen tot vleesloze dag verklaren.

Wij vinden wel dat mensen die echt niet zonder vlees kunnen de mogelijkheid moet worden geboden om dat vooraf te kunnen aangeven.

Uit diverse gesprekken die wij hebben gevoerd met (beleids)ambtenaren is ons gebleken dat er binnen een deel van het ambtelijk apparaat animo blijkt te zijn voor het terugdringen van de vleesconsumptie. We willen voorstellen het aanbod van vegetarische alternatieven in het bedrijfsrestaurant te vergroten en intern te laten onderzoeken of er voldoende draagvlak is om te komen tot één vleesloze dag per week.

Met het inzetten van een groter aanbod aan vegetarische alternatieven kan tevens in de communicatie daarover onder de aandacht worden gebracht dat er smakelijke alternatieven zijn, en wat daarvan de voordelen zijn.

Ook onder medewerkers van de buitendienst willen we alternatieven voor bio-industrievlees onder de aandacht brengen en wel door bij het twee jaarlijks groot werkoverleg biologisch vlees en een vegetarisch alternatief aan te bieden bij het standaard buffet. In mijn contacten met de beleidsambtenaren werd deze groep medewerkers expliciet genoemd. Zij lunchen in de regel niet tot weinig in het Provinciehuis. Het is immers de buitendienst, het gaat hierbij om +/- 200 mensen. Vandaar dat ik ook hen expliciet noem.

Wij zijn een partij die persoonlijke verantwoordelijkheid voorstaat én persoonlijke vrijheid en dus blijft de eigen keuze behouden. We zijn voor onderzoek, in samenwerking met de OR.

Deze beide moties worden medeondertekend door D66 en GrienLinks.

Rinie van der Zanden,

fractievoorzitter Partij voor de Dieren

De moties zijn hier en hier te vinden.

Interessant voor jou

Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds

Lees verder

Bijdrage RUG/UCF (Campus Fryslân)

Lees verder