Inbreng bij de Beleids­brief Leef­baarheid


27 september 2018

Dank u wel, voorzitter.

Voorzitter, de voorliggende beleidsbrief geeft wat onze fractie betreft een goed inzicht in de positionering van het thema Leefbaarheid binnen het provinciale beleidskader.

Wat wel prikkelt is de uitspraak “Friezen geven een 8 voor de ervaren leefbaarheid” èn de doelstelling om dat cijfer in de toekomst vast te houden. Met verwijzing naar de negatieve effecten van de alsmaar uitdijende grootschalige industriële landbouw met als gevolg landschapspijn, afname van biodiversiteit en monocultuur en de realisatievoornemens van top down projecten als het windmolenpark Nij Hiddum Houw, lijkt het behalen van deze doelstelling onze fractie een mission impossible.

Wat ontbreekt in de beleidsbrief is een medefocus op thema’s als milieukwaliteit, natuur en landschap.

In de startnotitie, die een jaar geleden door de Staten is vastgesteld, worden deze thema’s wel benoemd. Daarin is vermeld dat het begrip leefomgeving breed moet worden gezien, waarbij het, naast sociale en economische factoren, ook gaat om fysiek-ruimtelijke factoren, waaronder milieukwaliteit, natuur en landschap.

Voorzitter, onze fractie vindt dat deze fysieke thema’s expliciet bij de verdere uitwerking van de beleidsbrief benoemd moeten worden en vervolgens ook een transparant onderdeel moeten zijn van de monitoring van het leefbaarheids-ervaringscijfer. Kan de gedeputeerde toezeggen dat dat ook gaat gebeuren?

Dat bespaart ons het indienen van een amendement.

Verder heeft het ons verbaasd dat de dorpshuizen moeten vrezen voor afbouw van provinciale cofinanciering. Dit kan natuurlijk niet! Er wordt in heel Fryslân enorm veel werk verzet door vrijwilligers om vanuit een goed uitgeruste locatie in het dorp, een stevige basis te leggen voor tal van activiteiten van en voor de inwoners. Of het nu om een heus dorpshuis gaat of om een mini-variant daarvan, voor de verbouwing en verdere verduurzaming daarvan blijven op gezette tijden financiële middelen nodig. Bijdragen van zowel Gemeenten als Provincie vergroten bovendien de kansen op cofinanciering uit andere bronnen.

Ook de functies die vervuld worden door het huidige Doarpswurk zijn een belangrijke ondersteuning voor de continuïteit van de vrijwilligersinzet op lokaal niveau. De opgebouwde kennis en know-how zit natuurlijk bij de medewerkers van Doarpswurk, die deze ondersteunende functie vervullen.

Wij vinden dat een dergelijke ondersteuningsfunctie niet uitsluitend in handen kan worden gelegd van gemeenten. Het moet minstens een én-én worden.

Dank u wel.

Lees het amendement hier na.

Interessant voor jou

Inbreng bij Koersdocument Omgevingsvisie

Lees verder

Inbreng bij motie vreemd “door jacht gewond geraakte katten”

Lees verder