Inbreng bij Koers­do­cument Omge­vings­visie


27 september 2018
Dank u wel, voorzitter.

Allereerst onze complimenten aan de dienst voor het betrekken van zoveel mogelijk organisaties en inwoners in de verschillende regionaal georganiseerde Omgevingslabs om zo uiteindelijk te komen tot een zo breed mogelijk gedragen Omgevingsvisie. Prominent kwamen in deze Omgevingslabs het belang van herstel van de biodiversiteit, het belang van duurzaamheid, leefbaarheid en gezondheid en van kleinschaligheid naar voren.

Het betrekken van organisaties, maar ook van zoveel mogelijk inwoners/ omwonenden in een zo vroeg mogelijk stadium van plannenmakerij wordt wat ons betreft een blijvertje. Want helaas, het komt zelfs anno 2018 hier in dit huis nog steeds voor dat kleine groeperingen of omwonenden niet, of te laat, gehoord worden en het nakijken hebben. Dat doet enorm veel afbreuk aan de sociale cohesie en leefbaarheid en ook aan de bereidheid lokaal enthousiast mee te liften in de energietransitie.

Graag verneem ik van de gedeputeerde hoe hij dat buiten spel staan van omwonenden in de toekomst nu echt denkt te voorkomen.

Een goede afstemming met de gemeenten over ieders rol is beslist ook nodig, gelet op de uitkomsten van het bestuurlijk overleg met alle gemeenten, waarvan we afgelopen week nog een verslag ontvingen.

U stelt op verschillende plaatsen in het Koersdocument dat een sterke economie voorwaardelijk is voor welvaart en welzijn. Maar wanneer korte termijn economische belangen losgezongen raken van hun ecologische basis, dan gaat het goed mis! Zo is in de landbouwsector nu wel gebleken. En daar plukken we nog lang de wrange vruchten van: extra milieuproblemen, extra CO2- en methaanuitstoot, verdroging, verzuring, achteruitgang van de waterkwaliteit en van de hele biodiversiteit en zelfs van de bodemvruchtbaarheid van de landerijen.

En wat een herstelkosten moeten daar nu tegenaan! Wat een shame!

Veel en zo goedkoop mogelijk produceren blijkt dus duurkoop te zijn. En zoals altijd betalen de belastingbetalende burgers ook hier het dure gelag van gebleken louter economisch korte termijn-denken en doen.

Gelukkig vinden we het principe: de vervuiler betaalt terug in het Koersdocument. En we waren ook blij met de uitspraak tijdens de extra informerende bijeenkomst dat er sprake moet zijn van wederkerigheid tussen duurzame economische ontwikkeling en de kwaliteit van de leefomgeving. Want zo is het! Dat is waar ook onze partij al drie jaar lang voor pleit.

Wat de Partij voor de Dieren betreft gaan we met de Omgevingsvisie dus een radicaal andere koers varen, waarbij economie weer onlosmakelijk verbonden gaat worden en vervolgens verbonden blijft met zijn ecologische basis. De enige gezonde basis voor een goed verdienmodel.

Onze fractie kan zich vinden in de genoemde vier inhoudelijke principes en ook in de vier opgaven : Leefbaar, vitaal en bereikbaar, Energietransitie, Versterken biodiversiteit en Klimaatadaptatie. Maar hoe deze opgaven zich tot elkaar verhouden is ons nog niet duidelijk. Dat de landschappelijke waarden als een rode draad door alles heen lopen is voor ons een logische insteek, omdat ecologie immers de basis is van alles. Hier een vijfde opgave van maken is daarom een goede optie.

Onze fractie ziet graag een eenduidige definitie van het begrip Biodiversiteit, zoals ook het begrip Leefbaarheid uitgebreid omschreven staat in de startnotitie Leefbaarheid. Niet iedereen heeft hetzelfde idee bij wat Biodiversiteit is. Het is van belang dat we het wèl allemaal over hetzelfde hebben. Ons verzoek om een definitie vond in de Commissie de nodige bijval van collega-fracties. Wij hebben er daarom een motie van gemaakt en rekenen ook vandaag op die bijval.

Dan voorzitter, wil onze fractie de Staten vragen om in het kader van het inhoudelijke principe Gezond en Veilig uit de Startnotitie waarbij een drietal principes staan vermeld, namelijk ”de vervuiler betaalt”, het voorzorgprincipe en de aanpak van verontreiniging bij de bron, ons als Friese Staten uit te spreken tegen fracking.

Eerder waren we als Provinciale Staten al duidelijk richting landelijke overheid waar het ging over nieuwe gasboringen of CO2-opslag: geen nieuwe gasboringen en geen CO2-opslag!

Bij fracking worden risicovolle chemicaliën ingezet, waarvan niemand mag weten waar deze precies uit bestaan en ach, wordt dan gezegd het gaat maar om kleine hoeveelheden. Die geringe hoeveelheid stoffen vormen echter intussen wel een potentieel gevaar voor de drinkwatervoorziening. Daarnaast kan fracking zorgen voor kleine aardbevingen.

Bij het toepassen van fracking bij een aantal gaswinningen in Nederlandse kleine velden blijft bovendien duister waar het afvalwater met deze chemicaliën na afloop heen gaat. Er gaan geruchten dat dit gewoon elders in de Nederlandse bodem wordt gedumpt.

Fracking wordt dan ook wat ons betreft toegevoegd aan het lijstje van zeer ongewenste aanslagen op onze veilige en gezonde Friese leefomgeving.

Wij dienen hierover een motie in.

Dank u wel.

Lees de motie fracking hier na.


Lees de motie definitie biodiversiteit hier na.

Interessant voor jou

Inbreng bij aanpak handel in illegaal elektronisch afval

Lees verder

Inbreng bij de Beleidsbrief Leefbaarheid

Lees verder