Inbreng bij Regionaal Mobi­li­teits­pro­gramma


22 december 2022


Mobiliteit zorgt in Fryslân voor ongeveer een derde van de totale CO₂-uitstoot. Dit betekent dat hier een aanzienlijke kans dan wel verplichting ligt om die uitstoot te reduceren.

Het voorliggende Regionaal Mobiliteitsprogramma 1.0 (RMP) heeft de status van visiedocument voor een transitieproces naar schone energie en kan worden beschouwd als een dynamisch document. Dat wil zeggen dat de maatregelen in de opvolgende RMP’s zullen meebewegen met toekomstige veranderingen op het gebied van klimaat en energie. Ontwikkelingen op dit vlak gaan snel. Op dit moment zijn er nog zoveel onzekerheden dat nu niet valt in te schatten dat in 2030 voldoende resultaat is behaald. Frequent evalueren en bijsturen is onderdeel van dit programma dus dat geeft PS vooralsnog voldoende bijstuurmogelijkheden.

Voorzitter, voor nu kan de PvdD instemmen met het voorliggende stuk, onder de voorwaarde dat de CO2 reductiedoelstelling wordt geactualiseerd. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van januari 2022 is onze motie ‘CO2 doelstelling verhogen naar 55%’ aangenomen met het dictum om een reductiedoelstelling in 2030 van 55 procent als uitgangspunt mee te nemen in de vervolgprogramma’s op het gebied van klimaat en energie, conform de eerder verhoogde Europese en landelijke doelstelling. Deze hogere doelstelling, en de uitwerking daarvan, ontbreekt in het RMP, dat nog uitgaat van 49% in 2030. In het stuk is beschreven dat het RMP zal meebewegen met de Nederlandse Klimaatwet. Het Kabinetsbeleid is al gebaseerd op de aanpassing aan de Europese Klimaatwet. Wij dienen samen met Grien Links, SP en D66 een amendement in om het RMP in lijn brengen met onze eerder aangenomen motie. Het dictum van dit amendement luidt; “Het regionaal mobiliteitsprogramma 1.0 vast te stellen, met de toevoeging dat de CO2 reductiedoelstelling wordt verhoogd van 49% naar 55% conform aangenomen motie, zodat deze in lijn wordt gebracht met de eerder verhoogde Europese en landelijke doelstelling”.

Tenslotte dient de PvdD de motie van GrienLinks “Meer aandacht voor voetgangers in het RMP” en de motie “Motie vervoersarmoede” van de ChristenUnie mee in.

Dank u voorzitter.

Interessant voor jou

Inbreng bij funderingsaanpak veenweidegebied

Lees verder

Inbreng bij beleidsbrief Participatie

Lees verder