Inbreng bij Start­no­titie wind­energie Nij Hiddum Houw


26 oktober 2016

Dank u wel voorzitter,

De Partij voor de Dieren is een warm voorstander van een snelle energietransitie. Daarom zijn wij voorstander van windenergie. Maar alle pogingen tot energietransitie, zoals het plaatsen van windmolens zijn alleen zinvol wanneer hiermee onze broeikasuitstoot fors omlaag gaat. CO2 zorgt er namelijk voor dat de temperatuur op aarde langzaam oploopt. Een belangrijk doel voor het terugdringen van het gebruik van fossiele energie is immers de klimaatcrisis te voorkomen danwel te beperken. Voorzitter, met de komst van Nij Hiddum Houw zullen we helaas geen stap dichter naar dit doel komen. Onze broeikasgasuitstoot is namelijk alleen maar toegenomen. Want neem bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de Friese melkveehouderij.

Er zijn in 2015 volgens het CBS in Fryslân ruim 11.000 melkkoeien extra bij gekomen. Volgens het CBS levert één koe op jaarbasis ruim 10 ton CO2-uitstoot.

De extra CO2-uitstoot door alleen al de uitbreiding van de melkveehouderij in 2015 komt dus op ruim 110.000 ton.

En dan de windturbine. Volgens gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bespaart een windturbine met een vermogen van 3 MW gemiddeld 3000 ton CO2-uitstoot.

Dus: 110.00 (van de extra melkkoeien) gedeeld door 3000 (van 1 molen van 3MW) is bijna 37

Dat betekent dus dat alleen al voor die ruim 11.000 extra melkkoeien er 37 windturbines met een vermogen van 3 MW nodig zijn. U komt er met Hiddum Houw dus zelfs nog één te kort.

Waarschijnlijk meer, want het aantal extra koeien in deze provincie is ook in 2016 nog weer gestegen. Dit haal ik aan om het grotere verband neer te zetten.

En daarmee, voorzitter, zitten wij in een vreemde spagaat. Het wordt de hoogste tijd dat uw linkerhand weet wat uw rechterhand doet. Windparken plaatsen én de veestapel laten uitdijen is dweilen en tegelijkertijd de kraan open zetten.

De uitbreidingen in de gangbare melkveehouderij zijn onder andere mogelijk door het verlenen van Natuurbeschermingswetvergunningen. Deze provincie geeft er tientallen per week uit.

De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de ammoniakuitstoot en het college zal natuurlijk zeggen: dat staat los van de CO2-uitstoot.

Dat mag op papier zo zijn, maar het een, is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met het ander. En door die samenhang te negeren maakt u met het ene beleid ( uitbreiding melkveehouderij) het andere beleid ( bevordering energietransitie) dus onmogelijk

Graag uw reactie op deze spagaat. Hoe denkt het college dit probleem aan te pakken?

Voorzitter, ik vervolg mijn betoog. Mijn fractie vindt het buitengewoon belangrijk dat het plaatsen van windmolenparken met een goede zorg voor de omgeving gebeurt. Wij hebben onze twijfels of dat met de komst van Hiddum Houw wel het geval zal zijn.

Bij het oprichten van windturbines zijn 4 partijen betrokken: investeerders, grondeigenaren, omwonenden en overheden. Het is de taak van de overheden om bij de vergunningverlening er voor te zorgen dat de belangen van de andere drie evenredig tot hun recht komen. De ervaring leert dat bij deze projecten de belangen van de investeerders en grondeigenaren goed, wat heet zeer goed, zijn geborgd. De investeerders kunnen rekenen op een gegarandeerd rendement. De grondeigenaar wordt royaal beloond voor het plaatsen van een molen.12.000 Euro per jaar per MW. Drie MW maakt 36.000 euro. Per jaar.

De omwonenden moeten meestal maar afwachten wat er met hun belangen gebeurt.

De afstandsmaten zijn in Nederland veel lager dan in buurlanden. 400 meter. In Belgie is het 800 meter, in Duitsland 1200 meter en in Denemarken 1600 meter. En het gaat bij turbines om ritmische geluiden, waar mensenoren veel gevoeliger voor zijn dan voor vaste achtergrondgeluiden.

Mijn fractie zou graag zien dat de provincie vooraf al, de belangen van de omwonenden borgt. En wel heel concreet. Wat ons betreft wordt vastgelegd dat omwonenden in een nader te bepalen straal rond windturbines worden schadeloos gesteld voor de waardevermindering van hun woning.

En verder moet er wat ons betreft voor omwonenden vooraf, een jaarlijks uit te keren bedrag vastgesteld worden waarmee ze worden gecompenseerd voor de vermindering van hun woongenot. Want, voorzitter, als omwonenden maar moeten afwachten wat hun compensatie zal zijn, dan weten wij nu al dat ze aan het laatste speen komen te hangen. En zoals bekend is die meestal leeg.

Door vooraf de compensatie voor omwonenden te regelen worden ook de kosten van het project expliciet zichtbaar gemaakt.

Graag een reactie. Afhankelijk van die reactie zullen wij in tweede termijn met een motie komen.

Wij vinden het een goede zaak dat er een Omgevingsadviesraad komt en wij zouden graag zien dat de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines daar een rol in krijgt. Graag uw reactie.

En wij kondigen afhankelijk van uw reactie alvast een motie hierover aan.

Verder zullen wij nog een amendement en een motie indienen. De eerste is dat in de MER ook wordt opgenomen dat er onderzoek gedaan wordt naar de natuurwaarden, de route van de trekvogels, het effect van molens op weidevogels en de ganzenfoerageergebieden. Dat staat niet expliciet genoteerd.

Als het college toezegt dat al deze punten worden opgenomen in de MER dan vervalt ons amendement.

Dan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Wij vinden het een slecht plan dat deze notitie niet eerst in Provinciale Staten komt. Wij hebben er als provincie alle belang bij dat dit hele proces goed en zorgvuldig verloopt. En dan kunnen we het maar beter in één keer goed doen. Dan duurt het maar wat langer. Die paar maanden extra kunnen er nog wel bij.

Mocht het college met ons hierover van mening verschillen dan dienen wij hierover een amendement in.

De bijbehorende amendementen zijn hier en hier na te lezen. De motie is hier te vinden.

Interessant voor jou

Inbreng bij NRK- rapport Grip op risicovolle bedrijven

Lees verder

Inbreng bij uitgangspunten openbaar vervoer

Lees verder