Motie einddoel Wadden­fonds


24 juni 2021

De Staten, in vergadering bijeen op 23-06-2021

overwegende dat

  • het Waddenfonds compensatie is voor de schade aan de natuur die de gasboringen hebben veroorzaakt en waarmee miljarden zijn verdiend;
  • ecologisch herstel van de Waddenzee zeer dringend nodig is - de visstand is minder dan 10 procent van wat het ooit was;
  • één van de aanbevelingen uit de evaluatie van het Waddenfonds is om aan te geven wat het Waddenfonds op het einde van haar bestaan bereikt wil hebben;
  • o.a. in het kader van “Waddensleutels” wetenschappers van o.a. RijksUniversiteit Groningen het grote belang van een grootschalig voedselwebherstel in beeld hebben gebracht en een voorstel hebben gedaan om dat tegen 2026 te realiseren; 12


roepen het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds op:

om in het definitieve Uitvoeringskader Waddenfonds als einddoel op te nemen ‘het streven naar grootschalig voedselwebherstel’;

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s):

PvdD, Menno Brouwer

D66, Bea Bijlsma

SP, Peter van Noort

----------------------

1 http://waddensleutels.nl/wp-co... (zie laatste sheet)

2 https://research.rug.nl/en/pro...


Status

Verworpen

Voor

50Plus, SP, D66

Tegen

Statenlid Goudzwaard, Statenlid van Swol, FNP, VVD, CU, PVV, CDA, PvdA