Natuur als struc­turele post in de begroting


18 juli 2018

De Staten, in vergadering bijeen op 18 juli 2018, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • Er klimaatdoelen moeten worden gehaald, de biodiversiteit in het geding is en dus ook de leefbaarheid van mens en dier wordt aangetast;
  • Natuur net als wegen een kapitaalgoed is dat bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving over een langjarige periode van 40-50 jaar;
  • Natuur daarnaast ook economische waarde heeft omdat het een grote bijdrage levert aan de biodiversiteit. Biodiversiteit zorgt voor een gezonde leefomgeving, een goede voedselproductie en is mede daarom het visitekaartje voor de toekomstige agrarische ondernemer. Ook zijn natuur en biodiversiteit goed voor het toerisme;

overwegende dat

  • Het van belang is onverkort en met meer prioriteit de natuurdoelstellingen voor de langere termijn waar te maken en voor de korte termijn in te lopen;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

  • Een deel van de structurele ruimte te benutten voor de financiering van het tekort op de natuur. De kapitaalposten, verband houdende met de investering, worden dan jaarlijks uitgesmeerd over de gehele looptijd. De jaarlijkse kapitaalposten komen dan als structurele post in de begroting;
  • Indien het voorgaande volgens begrotingsrichtlijnen niet mogelijk is, bij het Ministerie van FinanciĆ«n en het IPO dit aan te kaarten en op die manier alsnog mogelijk te maken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indieners:

Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden

Sietze Schukking

Lees de bijbehorende bijdrage hier na.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Aanpassen windmolens aan nieuwe WHO-richtlijnen

Lees verder

Voldoende armslag voor aanleg EHS

Lees verder