Partij voor de dieren wil goede zorg voor omwo­nenden van wind­molens 


29 juni 2016

De urgentie is hoog en het doel is duidelijk: Fryslân moet af van fossiele brandstoffen en zo snel mogelijk omschakelen naar duurzame energie. De Provincie heeft met het Rijk afgesproken om 530 MW aan energie met windmolens op te gaan wekken. Vandaag werd er vergaderd over de keuze voor het maken van een inpassingsplan voor een windpark in het gebied Kop Afsluitdijk. De Partij voor de Dieren vindt draagvlak onder omwonenden heel belangrijk, en diende daarom een amendement in om de belangen van de mensen en de natuur optimaal te borgen bij het plaatsen van nieuwe windturbines. Klik hier voor het amendement.

Windenergie is samen met zonne-energie een onmisbare stap in de energietransitie. Maar we moeten nadelige effecten van groene energie op mens, dier, en milieu wel serieus nemen. Dat betekent voor windmolens dat ze zorgvuldig in het landschap moeten worden ingepast, met bijvoorbeeld een goede bescherming van natuurgebieden en geen windparken op trekvogelroutes. En dat we mitigerende maatregelen moeten nemen om schade aan natuurwaarden te voorkomen. Ook voor omwonenden leveren windmolens reële overlast op waar rekening mee moet worden gehouden. Uitzichtbederf, slagschaduw, lawaai, waardedaling van je woning. Dat gun je niet één inwoner, of die nu in de stad of op het platteland woont.

Telkens opnieuw zal er een gefundeerde afweging moeten plaatsvinden als er ergens een windmolenpark wordt gepland. Bij die besluitvorming dienen burgers betrokken te worden. Dit geldt ook voor het toekomstige windpark in de Kop Afsluitdijk.

Tot nu toe zijn omwonenden van windturbines min of meer overgeleverd aan de welwillendheid van de turbine-exploitanten. De Partij voor de Dieren vind dit onacceptabel en wil dat elk windpark voldoet aan de Gedragscode windenergie op land. Deze code is opgesteld door de Nederlands Vereniging van Omwonenden Windturbines en dient niet alleen de belangen van de exploitant, maar juist ook die van de mensen die in het gebied wonen.

Voor de bijdrage over windcluster Kop Afsluitdijk, klik hier.

Gerelateerd nieuws

Meerderheid voor aanpak aanrijdingen met dieren

Vandaag is een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin wordt gevraagd om de verkeersveiligheid te vergroten met ...

Lees verder

Inbreng Statenvergadering 7 september 2016

Vandaag hield Rinie van der Zanden tijdens de behandeling van de Beleidsbrief Cultuur een pleidooi voor het behoud van de lev...

Lees verder