Twijfels over deelname windpark en treurnis over vogel­vrije natuur


23 november 2016

Vandaag kwamen tijdens de Provinciale Statenvergadering een mogelijke deelname in Windpark Fryslân en de nieuwe verordening voor de Wet Natuurbescherming aan de orde. Over het windpark is veel gesproken. Over de verordening bleef het opmerkelijk stil in de Staten. Wij hadden er heel wat over te zeggen.

Wat is er aan de hand met die verordening?

Je zou denken dat het doel van de Wet Natuurbescherming is: het beschermen van de natuur. Maar met deze verordening wordt de natuur helemaal niet beschermd. Het doden van dieren voor de lol blijft toegestaan en de jacht krijgt ruim baan. De faunabeheereenheid blijft gerund door voornamelijk pro-jacht partijen. En de landbouw krijgt ruim baan ten koste van de natuur. Met de komst van de nieuwe Wet Natuurbescherming zal in de toekomst nog maar 13 procent van alle natuur in Nederland beschermd zijn. En dat terwijl de biodiversiteit door alle versnippering, verdroging, verzuring, vergiftiging, bemesting, verjaging en vernietiging al zo hard achteruit is gehold. Wij pleitten opnieuw voor een andere manier van kijken naar de landbouw en de natuur. De Partij voor de Dieren wil geen symptoombestrijding, maar dat problemen van overlast van dieren bij de bron worden aangepakt. Dat betekent dat we moeten zorgen voor een duurzaam landbouwsysteem, ruime en robuuste natuurnetwerken en het herstel van natuurlijke evenwichten. Wij dienden daarom diverse amendementen in (zie hieronder).

Helaas blijft een meerderheid in de Staten vasthouden aan de bestrijdingsideologie, waarbij jacht wordt verheerlijkt en alternatieve verjaagmethoden worden weggewuifd.

Verder hebben we gedebatteerd over een mogelijke deelname met 127 miljoen in Windpark Fryslân. Provinciale steun is niet nodig voor de komst van het windpark, maar door een minderheidsbelang in het park te nemen kan de provincie voorzien in een goede participatie en compensatieregeling voor de omgeving, is het idee. Hoewel wij voorstander zijn van een snelle energietransitie, was het antwoord op deze deelname niet eenvoudig. Het plaatsen van een windpark moet zorgvuldig gebeuren met oog voor de omgeving. Wij zien deze zorgvuldigheid nog onvoldoende terug. Er zijn nog veel vragen over de komst van het windpark, zoals wat de gevolgen zullen zijn van de rechtszaak die o.a. natuurorganisaties tegen het windpark hebben aangespannen. Ook is het uiteindelijke rendement nog onzeker en weten we nog niet hoe de omgeving van het windpark precies voordeel zal hebben van deze deelname. Gedeputeerde de Rouwe wist enkele onduidelijkheden weg te nemen. Het blijft echter zeer de vraag of de publieke zaak met een deelname in het Windpark Fryslân het beste is gediend. Het geld zou ook goed besteed kunnen worden aan kleinschalige en lokale duurzame projecten, waarvan Netwerk Duurzame Dorpen talloze succesvoorbeelden laat zien. Wij hebben ingestemd met de intentieverklaring die vandaag voorlag, waarmee GS met de initiatiefnemers van het windpark vrijblijvend in gesprek kan gaan over een mogelijke deelname. Maar we zullen kritisch kijken naar de concrete samenwerkingsovereenkomst die als resultaat van deze gesprekken in de lente van volgend jaar aan de Staten zal worden voorgelegd.

Klik hier voor de inbreng bij de Natuurbeschermingswet

Klik hier voor de inbreng bij Windpark Fryslân

Gerelateerd nieuws

Inbreng Statenvergadering 9 november 2016

Tijdens deze Statenvergadering werden financiele stukken van de provincie besproken, namelijk de bestuursrapportage en de beg...

Lees verder

Meer draagvlak voor natuurinclusieve landbouw

Onze fractie besteedt veel aandacht aan het stimuleren van natuurinclusieve landbouw in Fryslân. We hanteren een gefaseerde a...

Lees verder