Echte vergroening blijft uit in stro­perige provincie


2 juli 2021

Deze week besprak Provinciale Staten de bestuursrapportage, de jaarrekening en de kadernota. Daarbij staan alle beleidsdoelstellingen en financiële uitvoering van provincie Fryslân centraal. Alle politieke partijen gaven algemene beschouwingen van de huidige stand van zaken. Wat de Partij voor de Dieren Fryslân betreft mag het allemaal veel sneller en veel groener.

Ons Statenlid Menno Brouwer heeft het uitgelekt ontwerprapport van klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel On Climate Change) van de Verenigde Naties besproken. In dat rapport worden alle seinen op rood gezet, waar het gaat om het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. Hij sprak de provincie aan op haar verantwoordelijkheid. Zijn volledige bijdrage is hier na te lezen.

We dienden een motie in om het pensioenfonds ABP groener te laten beleggen. Hard nodig, want onlangs heeft het ABP haar belang in Shell nog verdubbeld. De motie is hier na te lezen. Daarbij deden we ook een voorstel om de opwekking van energie via het wegdek te onderzoeken.

Ook spraken we Gedeputeerde Staten aan op de trage aanpak van dossiers als de landbouwtransitie, het veenweidegebied, de biodiversiteit en de stikstofproblematiek. We vroegen de Gedeputeerde naar zijn mening over verkleining van de veestapel en riepen met een motie op het budget voor de faunabeheereenheid (FBE) niet in te zetten voor afschot van wilde dieren, maar voor preventieve maatregelen en de landbouwtransitie. Die motie is hier na te lezen.