Inbreng Staten­ver­ga­dering 26 oktober 2016


26 oktober 2016

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 26 oktober 2016 kwamen meerdere onderwerpen voorbij die voor onze partij belangrijk zijn.

Verduurzaming van het openbaar vervoer kwam 's ochtends aan de orde. Fractievoorzitter Rinie van der Zanden pleitte daarbij voor een snellere vergroening.

Daarna spraken Provinciale Staten over maatregelen om krimpgebieden leefbaar te houden. Hierbij is volgens de Partij voor de Dieren goed aan te sluiten bij verduurzaming van bijvoorbeeld woningen. Hoe dat zou kunnen, is na te lezen in onze inbreng, die hier te vinden is.

Ook belangrijk was de discussie over plaatsing van windmolens bij Hiddum Houw. Onze partij had daarbij een opvallende inbreng: we vergeleken de uitstoot van schadelijke stoffen, veroorzaakt door de uitbreidingen in de veehouderij, met de uitstoot die wordt gecompenseerd met deze windmolens.

We dienden een amendement in, met als doel beter naar de effecten op ecologie en natuur te kijken bij de milieueffectrapportage (MER). Ook dienden we een amendement in om dit onderwerp, als het verder is uitgewerkt, nogmaals te behandelen in Provinciale Staten.

Vervolgens werd het investeringskader Waddengebied besproken. De Partij voor de Dieren pleitte voor een betere bescherming van dit prachtige gebied tegen schadelijke activiteiten. De inbreng is hier na te lezen.

het rapport van de Noordelijke Rekenkamer ‘Provinciale grip op Friese bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving’ was voor ons aanleiding te pleiten voor strenger toezicht op de REC en gevaarlijke veehouderijen.

Als laatste is onze motie over het steriliseren en castreren van verwilderde katten behandeld en deze is aangenomen.