Verga­dering over finan­ciële stukken - vraag om integrale aanpak ecolo­gische problemen


24 juni 2020

Ook vandaag werd er weer vergaderd door Provinciale Staten Fryslân. Deze keer ging het over de 1e Bestuursrapportage over 2020 en de Kadernota voor 2021. Wij hebben gepleit voor een integrale benadering van de ecologische problemen in Fryslân, zoals biodiversiteitsverlies, teruggang van de weidevogels, verslechtering van de bodem, verdroging, verzilting, de veenweideproblematiek, de stikstofcrisis en ga zo maar door. Al die problemen hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar, en daarom kunnen ze ook het beste in samenhang worden aangepakt.

Samen met GrienLinks en de SP hebben wij een motie ingediend voor zo’n integrale aanpak van de ecologische problemen, waarbij wordt ingezet op natuurinclusieve kringlooplandbouw en omschakeling naar biologisch, en wordt gestreefd naar 10.000 gruttobroedparen aan het eind van deze coalitieperiode (2023).

Ook hebben wij een motie ingediend waarin we Gedeputeerde Staten verzoeken om te komen met een concreet en afdoende controle- en handhavingsplan bij het uitrijden van drijfmest met de sleepvoet, omdat het reduceren van de stikstofuitstoot van groot belang is. Deze motie hebben we uiteindelijk ingetrokken, om dit op een later moment weer ter sprake te brengen. Waarschijnlijk zullen we dat doen bij de behandeling van het onderwerp landbouw in het najaar.

Onze volledige inbreng is hier terug te lezen.