Verga­dering over wind­energie, circu­laire economie en natuur


1 juli 2020

Vandaag was de laatste Friese Statenvergadering voor het zomerreces. Een van de agendapunten was het vaststellen van de evaluatiecriteria voor Natuer mei de Mienskip, een vernieuwende aanpak van het natuurbeleid met als doel een rijkere biodiversiteit in 2027, met grotere maatschappelijke betrokkenheid. Wij hebben grote waardering voor alle bij Natuer mei de Mienskip betrokken partners. Er wordt goed samengewerkt en er is steeds meer begrip voor elkaars invalshoek, standpunten en belangen. Dat is nodig want het gaat slecht met de natuur in Fryslân, qua aantal hectares én qua kwaliteit. Onze inbreng is hier terug te lezen.

Ook op de agenda: wijziging van de Verordening Ruimte (Wind). Het provinciaal bestuur is er zo trots op dat Fryslân de provincie is met de meeste dorpsenergiecoöperaties, die zich zo inzetten voor een duurzame toekomst, om te beginnen in eigen dorp (De mienskip!). Maar in de praktijk krijgen ze daar de ruimte niet voor. Het beleid is een wassen neus. Daarbij komt dat de 15 meter hoge ‘Groninger molens’ niet zijn toegestaan voor de ruim 50 dorpscoöperaties, en ook niet voor MKB-bedrijven op industrieterreinen, vanwege aantasting van de landschappelijke waarden. Alleen boerenbedrijven – en dat zijn er ruim 2700! – mogen deze molens wel plaatsen, eventueel zelfs drie per boerderij. Dat is onrechtvaardig. En hoe zit het dan met die ‘landschappelijke waarden’…? Onze inbreng is hier terug te lezen. We dienden een amendement in voor het beter betrekken van de omwonenden bij het plaatsen van kleine molens. Dat is hier na te lezen.

Tot slot de startnotitie Circulaire Economie. Hoe mooi de ambities van deze startnotitie ook zijn: een circulaire economie is niet duurzaam als die toch nog wordt gedreven door een zucht naar meer en groter. Het is meer dan alleen anders omgaan met afval. Ook een bronaanpak is nodig: van overconsumptie naar tevreden en genoeg. Wij hebben het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om veel meer aandacht voor bewustwording/verkleining van onze enorme ecologische voetafdruk. En om veel meer in te zetten op het stimuleren van een plantaardige eiwittransitie, met een voorbeeldrol voor Fryslân. In Leeuwarden heeft VION zijn slachterij al omgebouwd tot vleesvervangerfabriek! Onze volledige inbreng is hier terug te lezen.