Verga­dering over OV, vaarwegen en het Iepen Mienskip Fûns


28 november 2019

Gisteren stonden er diverse onderwerpen op de agenda van Provinciale Staten. Om te beginnen de busconcessie voor de periode 2022-2032. Het leek zo mooi: de huidige coalitie wilde in Fryslân al eerder dan (zoals landelijk afgesproken) in 2030 emissievrij regionaal OV per bus. Maar helaas is de uitvoering daarvan flinterdun. Er wordt geen extra geld voor vrijgemaakt, terwijl er voor wegen wel altijd geld is en de wegenbelasting zelfs opnieuw wordt verlaagd. Wij vinden dat er andere keuzes moeten worden gemaakt en dat er meer geld moet worden uitgetrokken voor betaalbaar, bereikbaar en emissievrij busvervoer voor iedereen. Waar een wil is, is een weg… Onze inbreng is hier terug te lezen.

Een ander agendapunt was de vaarwegenvisie. Wij vinden dat de vaarweg naar Drachten niet bereikbaar moet worden gemaakt voor grotere schepen en we zijn tegen een vaarweg door de Hege Warren. Wat betreft de integrale gebiedsontwikkeling van de Hege Warren zijn wij voor een variant waarbij de CO2-uitstoot in dit veengebied gestopt wordt. Als er nog geboerd wordt, dan alleen nog biologisch. Vanwege de natuurlijke omstandigheden biedt de Hege Warren een uitgelezen kans voor extra weidevogelgebied, in combinatie met extra waterberging. En samen met het omliggende gebied, waaronder De Burd, kan het een robuust weidevogelgebied vormen. Onze inbreng is hier terug te lezen.

Tot slot hebben wij, bij de bespreking van een regeling voor het Iepen Mienskips Fûns en ontmoetingsplekken, alvast onze sympathie geuit voor een voorstel van de Friese Burgertop dat binnenkort wordt ingediend. Maandag stond het al in de Leeuwarder Courant: “Geef elke stad of dorp een lap grond voor voedselproductie”. Een mooi voorbeeld van hoe mensen in deze steeds meer op #drukdrukdruk en #groeigroeigroei gerichte samenleving een hele andere kant op willen bewegen. Dorpstuinen als nieuwe ontmoetingsplekken, waar wordt samengewerkt én gezond voedsel wordt verbouwd. Groeiend verzet! Onze inbreng is hier terug te lezen.