Natuur krijgt nog altijd te weinig prio­riteit


21 april 2022


Deze week was er weer een Provinciale Statenvergadering over de Hegewarren, de ganzenaanpak en de ontwikkeling van het Natuur Netwerk Nederland.

Voor de klimaatdoelstellingen is het belangrijk dat veenweidegebieden behouden blijven. Maar door de kunstmatig lage grondwaterstanden voor de landbouw verdwijnt het veen. Daarom wordt het Friese veenweidegebied de Hegewarren opnieuw ingericht. Provinciale Staten besloten deze week over welk idee voor het gebied nader uitgewerkt zal worden. Menno Brouwer beargumenteerde in zijn inbreng waarom de variant Open en Natuurlijk de beste keuze was, maar een meerderheid besloot anders.

Verder hebben wij een voorstel ingediend om het Natuur Netwerk Nederland (NNN) versneld aan te leggen, maar deze is verworpen. Menno stelde dat meer natuur niet alleen goed is voor het klimaat, de flora en de fauna en de versterking van de biodiversiteit, maar het draagt ook bij aan een oplossing van het stikstofprobleem, één van de grote Provinciale uitdagingen.

Ook voor de ganzen ziet het er niet goed uit. De vogels worden massaal verjaagd en afgeschoten, terwijl dit helemaal niet helpt. Ons voorstel om te stoppen met ondersteunend afschot haalde het niet. In onze inbreng benadrukten we dat het hoog tijd is voor een landbouwtransitie naar natuurinclusief en minder dieren.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Succes! Provincie gaat werk maken van koolstofvastlegging in de bodem

Een gezonde bodem is belangrijk voor de klimaataanpak omdat het CO2 vastlegt. Vandaag steunde tijdens de Provinciale Staten...

Lees verder

Vragen over afschot vos zonder vrijstelling

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, SP en GrienLinks hebben schriftelijke vragen gesteld over de vossenjacht in F...

Lees verder