Provin­ciale Staten­ver­ga­dering 20-1-2021


21 januari 2021

Gisteren hebben alle politieke partijen gesproken over hoe het openbaar vervoer aangepast moet worden om te zorgen dat busmaatschappijen de coronacrisis kunnen overleven. Er is besloten tot een set maatregelen, maar wel met een aanpassing om de ov-dienstregeling na de crisis weer zo snel mogelijk op het oude niveau te brengen. Ons Statenlid Menno Brouwer heeft erop gehamerd dat de coronacrisis niet mag leiden tot een blijvende verschraling van ons ov. De Partij voor de Dieren vindt milieuvriendelijk, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer belangrijk. De gedeputeerde heeft op verzoek van Menno opnieuw toegezegd dat de verduurzamingsdoelstellingen voor het ov waartoe in 2017 besloten is, ook na de coronacrisis onveranderd zullen worden gehandhaafd.

Verder is er nieuw economiebeleid vastgesteld. Daarbij hebben wij opnieuw benadrukt hoe belangrijk een snelle transitie naar een circulaire economie is, en om dat te bereiken moet onze ecologische voetafdruk veel kleiner worden. Daar is ook een bewustwordingsverandering voor nodig bij alle inwoners, zei Menno tijdens zijn inbreng. Het plan dat is vastgesteld heeft wel grote doelstellingen, bijvoorbeeld om Fryslân in de top 3 van meest circulaire regio’s van Europa te brengen, maar mist een concrete aanpak om dat ook te bereiken. Voorstellen om een circulaire economie concreet dichterbij te brengen vonden helaas geen meerderheid tijdens de stemming. Wij blijven kritisch volgen of het circulaire economiebeleid goed wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

Om de gruttostand te verbeteren is een CDA-voorstel aangenomen om o.a. predatiebeheer aan te scherpen. Onze fractie sprak zich daar fel tegen uit. De grootste veroorzaker van de teloorgang van de leefomgeving van de grutto, andere weidevogels, insecten en bodemdieren, zijn niet de predatoren, maar de grootschalige industriële landbouw. CDA en VVD zijn al jaren, ook landelijk, onderdeel van de regerende Coalitie. Mede door hun eenzijdige landbouwbeleid is het in de loop der tijd erger geworden wat betreft de biodiversiteit op het platteland.

Een voorstel van de PVV om de wolf actief te weren uit Fryslân haalde gelukkig geen meerderheid van de stemmen. Menno reageerde hierop dat de wolf een beschermde diersoort is en het dier is onderdeel van de natuur. Ook de natuur heeft recht op een plek op deze wereld. Dat principe geldt ook voor Fryslân. Niet heel Fryslân behoort enkel de mens toe.

Tot slot is er ook besloten om de verantwoordelijkheden van het oeverbeheer opnieuw te verdelen tussen gemeenten, provincie en het wetterskip. Wij vinden het een gemiste kans dat ecologische doelstellingen geen deel uitmaken van de nieuwe constructie. Er ontbreken in Fryslân nog op grote schaal natuurvriendelijke oevers en die zijn wel belangrijk voor bijvoorbeeld de biodiversiteit.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Nu is het zaak nieuwe dierziekten te voorkomen

Ons commissielid en eerste opvolger Anita Dijkstra heeft een mooi opiniestuk geschreven over de relatie tussen dierziekten ...

Lees verder

Vragen over natuurbeleid samen met D66 en SP

Sinds het in 2013 gesloten Natuurpact tussen Rijk en provincies zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor het natuu...

Lees verder