Provincie moet haast maken met stik­stofaanpak en duurzame snel­fiets­routes


17 februari 2022

Provinciale Staten hebben gisteren opnieuw gesproken over de stikstofaanpak. Stikstof vormt op termijn een bedreiging voor de hele samenleving, stelde ons Statenlid Menno Brouwer in zijn bijdrage. Een teveel aan stikstof zorgt voor een teloorgang van natuurwaarden en biodiversiteit en zorgt ook voor een slechte luchtkwaliteit. Dit werkt door in de kwaliteit van bodem en water. Uit het rapport dat Greenpeace maandag bekend maakte, blijkt onder andere ons mooie Natura-2000 gebied de Alde Feanen zo aangetast te zijn door stikstof, dat alleen herstel mogelijk is door een forse stikstofreductie voor eind 2025. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft het belang van snelle duidelijkheid en actie over de te nemen maatregelen benadrukt. Door de jarenlange te hoge stikstofdeposities gaat de biodiversiteit in Natura2000 gebieden en in onze leefomgeving in rasse schreden achteruit. In de mei-vergadering zal aan Provinciale Staten een concreet voorstel voor het nieuwe Friese stikstofbeleid worden voorgelegd.

In het kader van duurzaam vervoer is ook gesproken over de aanleg van snelfietsroutes. Hoewel alle partijen hier unaniem mee aan de slag willen, hapert de aanleg door een financieringstekort. Onze motie, om gezamenlijk met alle twaalf provincies het nieuwe Kabinet op te roepen om meer middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van het landelijke fietsroutenetwerk, werd aangenomen. Menno benadrukte in zijn inbreng het belang van een snelle aanleg van de routes. Ook willen we inzetten op een meer uitgebreid fietsroutenetwerk aanleggen dan nu het geval is, waaronder een snelle verbinding van de Friese kernen met de stad Groningen, maar onze motie daarover behaalde geen meerderheid.

Ook Thialf kwam aan de orde. Samen met de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen -beiden aandeelhouder- werkt Thialf aan een toekomstbestendige exploitatie van de hal. De herplaatsing van de zonnepanelen op het dak is daarvan een onderdeel. Provinciale Staten besloten gisteren 400.000 euro beschikbaar te stellen om dit probleem op te lossen. In ruil daarvoor werd wél besloten dat de jaarlijkse exploitatiebijdrage van de provincie voor Thialf verlaagd wordt met een deel van de opbrengst van de zonnepanelen. Samen met o.a. structurele bijdragen van het Rijk moet de financiële situatie van Thialf nu gaan verbeteren. Lees hier onze bijdrage.

Tot slot is nog kort gesproken over een voorstel om alle ontwikkelingen m.b.t. nieuwe windturbines stop te zetten in afwachting van nieuwe afstandsnormen tot omwonenden. Menno benadrukte de urgentie van een snelle energietransitie en stemde met een meerderheid tegen dit voorstel.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Kernenergie is geen oplossing

De door mensen veroorzaakte klimaatcrisis is in volle gang. De gevolgen van de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis zijn...

Lees verder

Succes! Provincie gaat werk maken van koolstofvastlegging in de bodem

Een gezonde bodem is belangrijk voor de klimaataanpak omdat het CO2 vastlegt. Vandaag steunde tijdens de Provinciale Staten...

Lees verder