Verga­dering over leef­om­geving en omge­vings­visie


26 september 2018

Op 26 september 2018 vergaderde Provinciale Staten onder andere over de leefomgeving, het koersdocument omgevingsvisie en de aanpak van de illegale handel in elektronisch afval.

Bij de behandeling van de leefbaarheid in Fryslân hebben we in onze inbreng gewezen op het belang van goede voorzieningen. Dat is hier na te lezen. Daarbij hebben we ook een amendement ingediend, waarin we aangeven dat milieu, natuur en landschap van belang zijn bij een goede leefomgeving. Dat amendement kan hier worden nagelezen en is helaas verworpen.

In onze inbreng bij het koersdocument omgevingsvisie spraken we over het belang van het meenemen van burgers bij ruimtelijke besluiten, zoals het plaatsen van windmolens. De gehele inbreng is hier na te lezen. We pleitten ook voor een goede bescherming van biodiversiteit bij het ontwikkelen van plannen. Die motie werd overgenomen door de gedeputeerde. Lees onze motie daarvoor hier na. Daarnaast dienden we een motie in tegen fracking. Die is hier na te lezen. Deze motie werd aangenomen door de Staten.

In deze vergadering dienden we ook een motie in tegen illegale handel in elektronisch afval. Lees onze toelichting daarop hier en de motie zelf hier. Deze motie is aangenomen.