Succes! Motie voorkomen fauna­slacht­offers wind­tur­bines aange­nomen


22 september 2022

Gisteren was een lange vergaderdag voor Provinciale Staten, met veel onderwerpen. Op de agenda stonden de vaarroute voor vrachtschepen naar Drachten, de herinrichting van de Hegewarren, een Ambitiedocument voor de Friese IJsselmeerkust, de Provinciale bossenstrategie, en de Omgevingsverordening.

En er is goed nieuws! Onze motie om dierlijke slachtoffers van windturbines te voorkomen, is aangenomen. Hierop wordt de Omgevingsverordening aangepast.

De Omgevingswet verplicht de Provincie om alle regels voor de fysieke leefomgeving in één omgevingsverordening op te nemen. Daarin staan regels voor bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, natuur, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort. Gisteren is de nieuwe verordening vastgesteld. Onze poging om nu al nieuwvestiging van intensieve veehouderij of uitbreiding daarvan boven 2 ha te weren, vond onvoldoende weerklank. In de huidige setting van de Staten is daar nog geen meerderheid voor. Op dit thema blijft er werk aan de winkel. Wij zullen - waar maar mogelijk – de noodzaak van de extensivering van de landbouw blijven aankaarten. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de Hounspolder, een unieke weidevogelbiotoop ten zuiden van Leeuwarden, die bedreigd wordt door de oprukkende woningbouwplannen. Met een aantal andere partijen strijden wij voor het behoud van deze polder als weidevogelparel. In het najaar komt de evaluatie van het weidevogelbeleid op de agenda van Provinciale Staten. Voor ons een nieuw moment om dit opnieuw aan te kaarten.

De Staten hebben een belangrijk besluit genomen over de herinrichting van de polder Hegewarren. Een ruime meerderheid heeft gekozen voor de invullingsvariant “Open en Natuurlijk”, de meest aantrekkelijke variant vanuit het perspectief van natuur en milieu. In het verlengde hiervan is de mogelijkheid van een vaarweg voor vrachtschepen door de Hegewarren afgeblazen, vanwege de voorziene negatieve effecten op de omliggende natuurgebieden, waaronder de Alde Feanen, en het hoge kostenplaatje.

We zijn positief over het streven van de provincie om meer bomen en bos in Fryslân terug te brengen. Helaas haalde ons voorstel voor een hogere ambitie het niet. Ook hebben we gepleit voor een betere bescherming van de bestaande bomenvoorraad, maar ook daarvoor was onvoldoende steun. Nederland is na Ierland het bosarmste land van Europa en er verdwijnen nog altijd té gemakkelijk bomen uit ons landschap. Op dit thema blijft dus ook nog werk aan de winkel.

Klik hier voor onze inbreng:

Lees hier onze voorstellen na:

Gerelateerd nieuws

Vragen over aanrijdingen met otters

Er lijken steeds meer otters aangereden te worden. Daar hebben we vragen over gesteld samen met GrienLinks en SP. We willen w...

Lees verder

Partij voor de Dieren Statenfracties: kabinet, neem uw verantwoordelijkheid!

De gezamenlijke Statenfracties van de Partij voor de Dieren roepen het kabinet op om landelijke regie te nemen, nu Remkes opn...

Lees verder